Istorijat

Današnja Visoka poslovna škola strukovnih studija osnovana je 1979. godine, na inicijativu Izvršnog saveta Skupštine Opštine Valjevo kao Viša ekonomsko-pravna škola sa poslovnim sedištem u Valjevu u Ul. Vuka Karadžića 3a, gde se i danas nalazi.

Škola je, na početku svog rada, imala ekonomski i pravni odsek. Prvi direktor škole bio je Zoran Jevtić, profesor matematike. Prostor i nastavnici bili su delom zajednički sa postojećom Višom školom za obrazovanje radnika, a stručna služba je u potpunosti bila zajednička. Već 1980. godine ove dve škole objedinjene su u Višu školu usmerenog obrazovanja ”Prota Mateja Nenadović“. Godine 1981. Viša škola dobila je i svog prvog diplomca, Miroslava Rakića, koji je diplomirao na ekonomskom odseku.

Godine 1984. donet je Program racionalizacije mreže i kapaciteta višeg i visokog školstva kojim su izvršene strukturalne promene u sistemu visokog obrazovanja i sužavanje mreže visokoškolskih organizacija. Prestaju sa radom svi odseci nekadašnje Više škole za obrazovanje radnika, kao i Pravni odsek  Više škole usmerenog obrazovanja ”Prota Mateja Nenadović“. U školi ostaje samo Ekonomski odsek i 1987. godine Škola se, na osnovu Zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju preobražava u Višu ekonomsku školu ”Prota Mateja Nenadović“. Njen prvi direktor je mr Olivera Nikolić, koja na tom položaju ostaje sve do marta 2005. godine.

Odlukom Vlade Republike Srbije o prostornom rasporedu i strukturi viših škola iz 1993. godine Viša ekonomska škola “Prota Mateja Nenadović“ menja osnivača i od opštinske postaje državna škola.

Pod okriljem Više ekonomske škole ”Prota Mateja Nenadović“ 1994. godine osnovan je Istraživačko-razvojni centar, čiji je osnovni cilj pružanje usluga i saradnja sa preduzećima i ustanovama.

Od školske 2001/2002. godine započete su intenzivne pripreme za transformaciju Škole u savremenu obrazovnu ustanovu. Ovaj proces podstaknut je potrebom za uključivanjem u bolonjski proces i jedinstveni evropski prostor visokog obrazovanja. Težeći da izgradi optimalan model strukovnih studija i koncipira studijske programe kompatibilne evropskim, Škola je u 2001. započela intenzivnu saradnju sa većim brojem evropskih visokoškolskih ustanova koje imaju iskustva sa strukovnim studijama i akreditacijom.

Rezultat intenzivnog rada na transformaciji Škole bio je uvođenje trogodišnjih studijskih programa: Elektronsko poslovanje i Menadžment preduzeća od školske 2002/2003. godine. Već naredne školske godine aktiviraju se i studijski programi Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo i revizija.

U školskoj 2006/2007. godini Viša ekonomska škola “Prota Mateja Nenadović“ je u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju sprovela sve neophodne aktivnosti i poslove vezane za pripremu dokumentacije propisane za akreditaciju.

Shodno odredbama Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, u julu 2007. godine Školi je izdata dozvola za rad.  Dozvolom je utvrđeno da Škola nastavlja da radi kao visokoškolska institucija pod nazivom Visoka poslovna škola strukovnih studija (VIPOS) i ostvaruje osnovne strukovne studijske programe prvog nivoa visokog obrazovanja Elektronsko poslovanjeBankarstvo i osiguranje i Marketing i trgovina. Po zahtevu za proširenje akreditacije i dopunu dozvole za rad 2010. godine, akreditovani su studijski programi Računovodstvo, revizija i porezi i Poslovni menadžment, a 2011. godine Međunarodna poslovna administracija.

Direktor Visoke poslovne škole je mr Vesna Marković, koja je na čelu ustanove od 2005. godine.

U novembru 2009. godine Škola je dobila akreditaciju studijskog programa drugog nivoa visokog obrazovanja specijalističkih strukovnih studija – Poslovna informatika, a aprila 2012. godine program – Upravljanje finansijama.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta RS, sprovela je, 2012. godine na zahtev VIPOS-a, redovan postupak akreditacije ustanove i studijskih programa i donela Uverenje i Odluku br. 612-00-00106/2012-04 od 27.04.2012. godine kojom je utvrđeno da Škola ispunjava sve zakonske uslove i standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i to za studijske programe: – Poslovna ekonomija sa modulima Finansije, bankarstvo i osiguranje, Marketing i trgovina i Računovodstvo, revizija i porezi i – Poslovna informatika.

Na osnovu navedene Odluke Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS je izdalo Rešenje o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00730/2014-04 od 23.04.2014. god. U školskoj 2015/16. godini upisana je četvrta generacija studenata na pomenute programe za koje je sproveden postupak redovne akreditacije i to kako osnovnih studija tako i specijalističkih. Sprovedene su sve aktivnosti vezane za realizaciju nastave i izvođenje predispitnih obaveza i ispita sa upisanim studentima u skladu sa navedenim rešenjima o dopuni dozvole za rad.

Po zahtevu Škole za proširenje akreditacije odnosno akreditaciju studija na daljinu Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta RS sprovela je postupak i donela: – Odluku i Uverenje o akreditaciji osnovnih strukovnih studija Poslovna ekonomija sa 2 modula (studije na daljinu) br. 612-00-00587/2014-04 od 12.12.2014. god.; – Odluku i Uverenje o akreditaciji osnovnih strukovnih studija Poslovna informatika (studije na daljinu) br. 612-00-00587/2014-04 od 12.12.2014. god. i – Odluku i Uverenje o akreditaciji specijalističkih strukovnih studija Poslovna ekonomija i informatika sa 4 modula (klasične studije) br. 612-00-00587/2014-04 od 28.11.2014. god. Na osnovu izdatih Odluka i Uverenja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS donelo je Rešenje o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00038/2015-04 od 21.01.2015. god.

Po isteku mandata direktora mr Vesne Marković, kao organ poslovođenja, izabran je Odlukom Saveta Škole za direktora, dr Mlađen Vićentić, koji je stupio na tu funkciju 01.10.2015. godine.

 

Оставите одговор