Bankarstvo i osiguranje

 • Naziv studijskog programa: Bankarstvo i osiguranje
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Ekonomske nauke
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni ekonomista iz oblasti bankarstvo i osiguranje
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

 

Ciljevi studijskog programa

 • sticanje znanja iz oblasti finansijskog a pre svega bankarskog sistema i mehanizama finansiranja i osiguranja,
 • savladavanje metoda i tehnika rada pomoću kojih se meri, prati i ocenjuje uspešnost poslovanja preduzeća, banaka i osiguravajućih kompanija,
 • sticanje stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti menadžmenta, marketinga, finansija, prava, informacionih tehnologija – elektronskog poslovanja, poslovnog komuniciranja, neophodnih za uspešno obavljanje poslova u praksi,
 • razvoj sposobnosti uočavanja problema, kritičke analize i traženja alternativnih rešenja,
 • razvoj sposobnosti javne prezentacije i komunikacije,
 • razvoj svesti o značaju ličnih sposobnosti i samostalnog rada kao i timskog rada u zavisnosti od stepena složenosti poslova.

Ciljevi studijskog programa Bankarstvo i osiguranje u potpunosti su usklađeni sa vizijom i misijom Škole, a odgovore savremenim zahtevima za promenama. Škola će, razvijajući optimalni model strukovnih studija baziran na međunarodnim znanjima i iskustvima, doprineti visokostručnoj preduzetničkoj orjentaciji kadrova kao bitnom faktoru razvoja regiona u kome se nalazi i države u celini.


Ishodi učenja

Na kraju studija studenti će biti osposobljeni za:

 • razumevanje savremenog poslovanja banaka zasnovanog na zakonima tržišne ekonomije i ovladavanje banarskim poslovima do nivoa top menadžera,
 • postavljanje marketing koncepcije poslovanja banke,
 • razumevanje značaja osiguravajuće funkcije, usvajanje mehanizama i institucija osiguranja, kao i ovladavanje njihovim poslovima,
 • upravljanje finansijskim poslovima u preduzeću,
 • upravljanje finansijskim operacijama sa hartijama od vrednosti,
 • obavljanje berzanskih i vanberzanskih poslova,
 • korišćenje standardnog softvera u obavljanju poslova,
 • prepoznavanje novih potreba klijenata u skladu sa svetskim trendovima na poslovima finansiranja i obezbeđenja od rizika,
 • razumevanje i ovladavanje savremenim menadžerskim metodama upravljanja
 • procesima i funkcijama u različitim finansijskim sistemima,
 • lako kretanje kroz finansijske funkcije i institucije na osnovu postignutih znanja,
 • korišćenje kvantitativnih metoda u poslovnim procesima,
 • korišćenje savremenih informacionih tehnologija


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

R.br.

Šif. Pred.

Naziv predmeta

Sem.

Broj časova

ESPB

P

V

PRVA GODINA

1.

EKO 001Ekonomija

I

4

1

9

2.

MAR 601Marketing

I

3

1

6

3.

PSI 004Poslovna informatika

I

2

2

6

4.

MEN 701Menadžment

I

2

2

6

5.

ENG 021Engleski jezik I

I,II

4

2

6

6.

ORN 103

Osnovi računovodstva

II

2

2

6

7.

KVM 002Kvantitativne metode

II

3

2

9

8.

SPR 010Stručna praksa I

II

2

2

6

Izborni predmeti (bira 1)

1.

PKO 007

Poslovno komuniciranje

II

3

1

6

2.

INS 803

Internet servisi

II

2

2

6

Ukupno časova aktivne nastave

27

17

Ukupno ESPB

66

DRUGA GODINA

1.

BAN 201Bankarstvo

III

3

2

9

2.

OPK 005Osnovi prava i kompanijskog prava

III

2

2

6

3.

PSI 205Poslovne finansije

III

2

2

6

4.

ENG 022Engleski jezik II

III,IV

4

2

6

5.

OSI 202Osiguranje

IV

3

2

9

6.

FTR 204Finanijska tržišta

IV

2

2

6

7.

SPR 220Stručna praksa II

IV

2

2

6

Izborni predmeti (bira 2)

1.

PJM 708Projekt menadžment

III

2

2

6

2.

HRM 705Menadžment ljudskih resursa

IV

2

2

6

3.

PSP 008Poslovno pravo

IV

2

2

6

Ukupno časova aktivne nastave

24

20

Ukupno ESPB

66

TREĆA GODINA

1.

EPO 807Elektronsko poslovanje I

V

3

2

9

2.

MBO 211Menadžment u bankarstvu i osiguranju

VI

3

2

9

3.

ENG 023Engleski jezik III

V,VI

4

2

6

4.

MEB 610Međunarodni biznis

V

3

1

6

5.

DIP 299Završni rad

VI

2

6

12

Izborni predmeti (bira 2 ili 3)

1.

PDZ 703

Preduzetništvo

V

22

6

2.

UPP 303

Upravno pravo

VI

32

9

3.

PET 006

Poslovna etika

V

22

6

4.

MUS 604

Marketing usluga

VI

32

9

5.

Student može da bira jedan predmet III godine sa drugih studijskih programa

Оставите одговор