Daljinsko obrazovanje

U okviru predviđene mogućnosti organizovanja studija na daljinu, u Školi su obezbeđeni materijalno-tehnički preduslovi za izvođenje takve nastave. Izvršena je instalacija programskog sistema Moodle, verzija na softverskoj platformi AMP (Apache, MySQL, PHP). Ovaj sistem je pušten u eksperimentalni rad početkom 2006. godine i već se intenzivno koristi u nastavnom procesu pri organizovanju ispita i testiranja studenata pomoću računara u školskim računarskim kabinetima na smeru elektronsko poslovanje.

Sistem možete pogledati klikom na ovaj link.

Sistem trenutno omogućava sve tehničke preduslove za izvođenje studija na daljinu. Omogućeno je postavljanje prezentacija i predavanja, definisanje kurseva, otvaranje i praćenje korisničkih naloga, kako nastavničkih, tako i studentskih, istovremena dvosmerna računarska komunikacija profesora i studenta, vođenje foruma, samostalne provere znanja i testiranja, evidencija i praćenje studenata…

Nastavno gradivo je podeljeno u skladu sa smerovima studija, te su omogućeni sledeći kursevi:

  • elektronsko poslovanje
  • menadžment preduzeća
  • bankarstvo i osiguranje
  • računovodstvo i revizija

Škola je, kao licencirani ECDL testni centar, omogućila i kurs ECDL koji će studentima omogućiti usvajanje znanja iz oblasti informacionih tehnologija po svetski priznatom standardu ECDL (European Computer Driving Licence), u skladu sa “Strategijom razvoja informatičkog društva Srbije” donesenom od strane Vlade Republike Srbije 5.10.2006. godine.

U cilju obuke nastavnika i studenata za rad u ovom programskom sistemu, obezbeđeni su i sledeći priručnici u elektronskoj formi u pdf formatu na engleskom jeziku:

  • Matt Riordan, “Moodle 1.5.3. An Electronic Classroom”
  • “Moodle, for Teachers, Trainers and Administrators”, GNU General Public Licence
  • Darren Smith, “Using Your Moodle”

U sledećoj fazi realizacije projekta studija na daljinu je potrebno detaljno upoznati predmetne nastavnike sa mogućnostima ovog sistema, predočiti im prednosti upotrebe DLS tehnologija u nastavnom procesu i potpuno ih obučiti za rad u Moodle sistemu. Svaki nastavnik bi trebao da organizuje i koncipira nastavu na daljinu u skladu sa potrebama svog predmeta, te da uradi odgovarajuće prezentacije i postavi potreban materijal na sistem, kako bi on bio dostupan studentima.

Dokumentaciju za korišćenje sistema možete pogledati ovde http://docs.moodle.org/hr/Glavna_stranica


Оставите одговор