Diplomski rad

Za studente upisane pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i studente upisane školske 2006/07. godine:

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija 
Broj 52
31. januar 2005. godine
V a lj e vo

Na osnovu odredaba člana 44. stav 2. Zakona o višoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 50/92, 39/93, 24/96), i člana 45. Statuta Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu (u daljem tekstu: Škola), Upravni odbor na sednici održanoj dana 31-januara 2005. godine doneo je

PRAVILNIK O POLAGANJU DIPLOMSKOG ISPITA

Član 1.

Student Škole koji u Nastavnom planu ima predviđen diplomski rad polaže diplomski ispit nakon što je položio sve ispite utvrđene Nastavnim planom i programom studijskog programa ili smera koji je studirao.

Član 2.

Diplomski ispit sastoji se u izradi diplomskog rada i njegovoj odbrani.

Član 3.

Student stiče pravo da uzme temu za diplomski rad iz predmeta koji je prethodno položio ako su mu ostala najviše tri nepoložena ispita.

Temu diplomskog rada student može predložiti samostalno, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom – mentorom diplomskog rada (u daljem tekstu: mentor) ili izabrati iz spiska predloženih tema za diplomske radove. Katedre i predmetni nastavnici objavljuju okvirni spisak tema diplomskih radova za tekuću školsku godinu.

Teme diplomskog rada usvaja Nastavno veće.

Član 4.

Prijavu teme diplomskog rada student predaje Studentskoj službi na propisanom obrascu TDR u dva primerka na kojima je mentor svojim potpisom potvrdio saglasnost za izbor teme diplomskog rada.

I Studentska služba overava prijavu diplomskog ispita i potvrđuje da student ispunjava uslove za pristupanje izradi diplomskog rada, (sa naznakom o) – vrši proveru o broju nepoloženih ispita. Ukoliko su navodi tačni jedan overeni primerak prijave postavlja mentoru, a u suprotnom vraća prijavu studentu.

Član 5.

Student treba da završi izradu diplomskog rada najduže u roku od šest meseci Od dana prijavljivanja teme.

Član 6.

Obim i tehnička obrada diplomskog rada treba da bude u skladu sa Uputstvom za izradu diplomskog rada.

Član 7.

Student predaje urađen diplomski rad mentoru. Mentor svojim potpisom potvrđuje da prihvata rad.

Ukoliko student iz opravdanih razloga želi da uzme drugu temu kod istog ili drugog mentora, student podnosi novu prijavu teme u skladu sa članom 4. i teče mu novi rok u skladu sa članom 5.

Član 8.

Kada je diplomski rad završen i prihvaćen od mentora, kandidat:

• podnosi Studentskoj službi molbu za odobravanje komisije – obrazac MOD za odbranu diplomskog rada,

• prilaže četiri primerka diplomskog rada potpisana od mentora.

Studentska služba proverava da li je kandidat ispunio uslove iz člana 1. ovog Pravilnika i overava prijavu. Pečat sa delovodnim brojem prijave Studentska služba stavlja na drugu stranicu diplomskog rada i prosleđuje molbu Nastavnom veću za imenovanje Komisije.

Član 9.

Nastavno veće određuje Komisiju za javnu odbranu diplomskog rada. Komisiju čine: predsednik (nastavnik Škole), mentor (nastavnik Škole) i član (nastavnik Škole, stručnjak iz kompanije ili nastavnik iz drugih visokoškolskih ustanova).

Najmanje dva člana Komisije treba da budu iz iste ili srodne oblasti koju obrađuje diplomski rad.

Član 10.

Studenstska služba dostavlja Predsedniku komisije molbu za određivanje Komisije i tri primerka urađenog diplomskog rada, koje on daje članovima Komisije na pregled.

Komisija može kandidatu vratiti diplomski rad na dopunu, ispravku dela rada ili da ne prihvati rad u celini.

U slučaju da Komisija ne prihvati diplomski rad, kandidat mora uzeti novu temu.

Ako Komisija prihvati diplomski rad, predsednik, u dogovoru sa članovima i Studentskom službom zakazuje javnu odbranu, unosi datum odbrane u molbu i vraća je Studentskoj službi.

Član 11.

Studentska služba u dogovoru sa članovima Komisije i kandidatom zakazuje i oglašava javnu odbranu diplomskog rada, najmanje tri dana pre javne odbrane.

Odbrana diplomskog rada obavlja se u prostorijama Škole.

Za odbranu diplomskog rada Studentska služba izrađuje ispitnu prijavu i zapisnik o polaganju diplomskog rada i dostavlja ih predsedniku Komisije.

Član 12.

Odbrana diplomskog rada je usmena, pred Komisijom koju je odredilo Nastavno veće.

Javnu odbranu vodi predsednik Komisije i ona traje do 45 minuta.

Kandidat je dužan da u kraćem izlaganju predstavi svoj rad, a potom Komisija postavlja pitanja. Pitanja prvo postavlja predsednik Komisije, zatim član Komisije i na kraju mentor, a mogu ih postavljati i prisutna lica na javnoj odbrani.

Član13.

Komisija, nakon saslušane odbrane, donosi jedinstvenu ocenu diplomskog ispita, koja može biti od 6 do 10, javno je saopštava i konstatuje da je kandidat uspešno završio studije i stekao stručni naziv u skladu sa Statutom Škole. Komisija svoje zaključke unosi u ispitnu prijavu i Zapisnik o polaganju diplomskog ispita.

Član 14.

Ukoliko student na diplomskom ispitu nije odbranio rad može isti ponovo da brani u roku koji ne može biti kraći od mesec dana ni duži od tri meseca od dana neuspešne usmene odbrane diplomskog rada.

Član 15.

Student koji nije u ponovljenom pokušaju odbranio rad, dužan je da promeni temu diplomskog rada.

Promena teme diplomskog rada studenta, iz stava 1. ovog člana, vrši se pod istim uslovima kao kad se tema bira prvi put.

Član 16.

Komisija dostavlja studentskoj službi Zapisnik o odbrani diplomskog rada. Studentska služba dostavlja primerak diplomskog rada biblioteci Škole.

Član 17.

Na osnovu zapisnika o odbrani Studentska služba studentu izdaje uverenje o diplomiranju u skladu sa zakonom.

Član 18.

Sastavni deo ovog Pravilnika su: Prijava teme diplomskog rada (obrazac TDR) i Molba za određivanje Komisije za odbranu diplomskog rada (obrazac MOD).

Član 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dada njegovog objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

Predsednik Upravnog odbora,

mr Mlađen Vićentić


Оставите одговор