Prava i obaveze

Apsolventi

Student koji ispuni sve predispitne obaveze u drugoj godini studija stiče svojstvo apsolventa. Apsolventski staž traje šest meseci.

Prava i obaveze studenta po osnovu studija prestaju danom diplomiranja, odnosno istekom apsolventskog staža.

Po isteku apsolventskog staža student ima pravo da polaže ispite uz naknadu troškova i uz prethodnu obnovu semestra u kome se ispit polaže.

Ishrana studenata

Ishrana studenata organizovana je u restoranu “Zlatibor”, u blizini Škole. To je klasičan restoran u kojem konobari poslužuju. Studenti čije školovanje finansira budžet Republike mogu se pretplatiti na sva tri obroka u ovom restoranu, za svaki dan u mesecu. U finansiranju ishrane studenata najveći deo troškova snosi budžet Republike, a studenti participiraju sa manje od 30 %. Bonovi se podižu u srednjoj ekonomskoj skoli, ul. Daničićeva br. 2.

Krediti i stipendije

Studenti čije školovanje finansira budžet Republike mogu dobiti studentski kredit ili stipendiju za vreme dok traje njihovo redovno školovanje. Obrasci za konkurisanje za kredit predaju se u studentskoj službi u Školi, najkasnije do kraja oktobra svake školske godine. Krediti i stipendije podižu se u studentskoj službi Škole.

Javne isprave koje Škola izdaje

Na osnovu podataka iz evidencije koju Škola vodi o studentima, u toku trajanja i na kraju studija, Škola izdaje studentima sledeće javne isprave: indeks, uverenje o diplomiranju i diplomu o stečenom višem obrazovanju.

Autentičnost svake javne isprave overava se pečatom Škole.

Nagrade i pohvale studentima

Student ima pravo na nagradu (novčanu), ako sve ispite iz predmeta prve odnosno druge godine studija položi sa prosekom ocena najmawe 9, najkasnije u oktobarskom ispitnom roku. Student stiče pravo na pohvalu, ako mu je prosek ocena najmanje 8

Disciplinska i materijalna odgovornost studenta

Student za povredu discipline u Školi odgovara disciplinski, a za materijalnu štetu pričinjenu Školi, materijalno (novčano).

Za teže povrede discipline (prepravka podataka u indeksu, tuča, nered, pijanstvo, ometanje nastave i sl.) studentu se izriču disciplinske mere strogi ukor ili isključenje iz Škole, a za lakše povrede (nepristojno ponašanje, podsticanje drugog da čini povredu discipline, davanje netačnih podataka i sl.) studentu se izriču disciplinske mere opomena ili ukor.

Direktor Škole vodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mere na osnovu održane javne rasprave.

Zaštita prava studenata

Student ima pravo podnošenja prigovora direktoru Škole na ocenu dobijenu na ispitu i odluku kojom mu nije odobren upis u drugu godinu studija odnosno semestar. Ukoliko nije zadovoljan odlukom direktora Škole, student ima pravo žalbe Upravnom odboru Škole. Student se žali Upravnom odboru Škole i na odluku direktora Škole u predmetu disciplinske odgovornosti.

Studenti mogu preko svojih legalnih organizacija ili neposredno davati Nastavnom veću predloge koji se odnose na podizanje kvaliteta obrazovnog procesa i podnositi prigovore na organizaciju i način izvođenja nastave. Nastavno veće razmatra predlog ili prigovor i o njemu se izjašnjava.

Obaveštavanje studenata

Studenti se obaveštavaju putem informatora, oglasnih tabli u Školi, uvidom u relevantne normativne akte (Statut i dr.), neposrednim obraćanjem studentskoj službi i sekretaru Škole, a u slučaju iznenadne potrebe i dopisom, odnosno telefonom.

Raspored nastave, vežbi i konsultacija, kao i termini za prijavljivanje i polaganje ispita objavljuju se na oglasnim tablama i preko Interneta.


Оставите одговор