Pravila studiranja

Svi studenti (kako oni koji se finansiraju iz budžeta, tako i samofinansirajući) su dužni da uredno pohađaju nastavu. Semestar se overava posle izvršenih obaveza u pogledu urednog pohađanja nastave, što svojim potpisom u indeksu potvrđuje nastavnik.

Student stiče pravo na polaganje ispita iz određenog predmeta posle overe semestra u kome je završeno izvođenje nastave iz tog predmeta. Studentu koji je iz opravdanih razloga bio sprečen da uredno pohađa nastavu semestar može biti overen na osnovu podnete molbe i priložene verodostojne dokumentacije o razlozima sprečenosti (zaposlenje, bolest i sl.).

Direktor Škole ocenjuje opravdanost razloga za nepohađanje ili neuredno pohađanje nastave i donosi odgovarajuće rešenje.

Polaganje ispita je javno, a javnost obezbeđuju nastavnik i Studentska služba Škole.

Na ispitu nastavnik studentu utvrđuje zaključnu ocenu kojom se izražava opšti sud o stepenu savladanosti nastavnog programa i zalaganja u toku studija. Ispit se polaže na jedan od načina koji je utvrđen nastavnim programom (usmeno, pismeno ili pismeno i usmeno). Kod ispita koji se polažu pismeno i usmeno položeni pismeni deo ispita važi i za naredni (prvi) ispitni rok.

Ako u toku studija u Školi student podnese uverenje o položenom ispitu na drugoj višoj školi ili fakultetu, iz predmeta i po programu koji sadrži plan nastave po kome studira, ispit mu se može priznati u celini ili delimično na osnovu odluke Nastavne komisije.

Uspeh na ispitu izražava se ocenom od 6 (šest) do 10 (deset) a nedovoljan uspeh ocenom 5 (nije položio). Nedovoljna ocena se ne upisuje u indeks.

Ispit se prva tri puta polaže pred predmetnim nastavnikom, a četvrti i svaki sledeći put pred komisijom od tri člana. Troškove komisijskog polaganja ispita plaćaju sami studenti, bez obzira na status. Naknadu troškova polaganja ispita u ponovljenoj godini studija plaćaju i studenti koji se finansiraju iz budžeta.

Student ima pravo da poništi pozitivnu ocenu dobijenu na ispitu na osnovu zahteva koji se podnosi direktoru Škole, najkasnije do narednog ispitnog roka.

Da bi upisao drugu godinu studija student iz prve godine ne može da prenese ispite iz predmeta Finansijsko računovodstvo i Engleski jezik na studijskim programima Računovodstvo i revizija i Finansije bankarstvo i osiguranje, predmete Marketing i Engleski jezik na smerovima Marketing i Trgovina i predmete Računovodstvo i Engleski jezik na smeru Porezi i carine.

Student koji ne ispuni uslov za upis naredne godine studija obnavlja upis godine.

Student koji ponovi godinu studija a upisan je na teret budžeta plaća naknadu u visini koju utvrdi Ministarstvo prosvete.

Neobnavljanjem upisa godine ili semestra (kod apsolvenata) gubi se pravo na polaganje ispita u rokovima obuhvaćenim neupisanom godinom ili semestrom.

Kad stekne uslov za upis druge godine, student upisan na jednom odseku može preći na drugi odsek, ukoliko na tom drugom odseku ima slobodnih mesta.

Student koji na godini studija postigne najmanje prosečnu ocenu 8,5 može da završi studije pre roka utvrđenog nastavnim planom.


Оставите одговор