Savez studenata

Poštovane kolege, osnovni cilj zbog koga Savez studenata postoji je poboljšanje kvaliteta svih elemenata života studenata, koji su u većoj ili manjoj meri povezani sa studijama na Visokoj poslovnoj školi u Valjevu

Savez studenata Visoke poslovne škole strukovnih studija, kao organizacija formirana sa ciljem da podstiče i kordinira aktivnisti svojih članova na osnovi zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana. 

Ciljevi i zadaci Saveza studenata su:
• Saradnja sa studentskim organizacijama na naučnom i kulturnom polju;

• Efikasniji obrazovni i naučni sistem, kvalitetnija nastava;
• Sadržajniji i kvalitetniji kulturni život studenata;
• Poboljšanje standarda studenata;
• Učešće studentskih predstavnika u organima koji donose odluke;
• Podsticanje razvoja i posebnih sposobnosti;
• Druženje i razmena iskustava znanja i studenata.

Savez studenata u okviru svojih programskih aktivnosti, a radi uspešnog ostvarenja postavljenih ciljeva, sarađuje sa svim studentskim organizacijama iz Republike Srbije i sa drugim organizacijama.

Članovi Saveza studenata mogu postati svi studenti Više ekonomske škole koji prihvataju Statut i Plan rada Saveza studenata. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština saveza studenata. Svi članovi Saveza studenata imaju ista prava.

Prava , dužnosti i obaveze članova su:
• Da bira i da bude biran u organe i druga tela;
• Da bude informisan o radu organa;
• Da daje predloge, mišljenja i primedbe;
• Da učestvuje u izvršavanju zadataka;

Članstvo prestaje:
• Gubitkom statusa studenta;
• Samovoljnim istupanjem;
• Isključenjem.

Organi Saveza studenata su:
• Skupština;
• Izvršni odbor;
• Nadzorni odbor;
• Predsednik;
• Sekretar izvršnog odbora.

Pod okriljem Saveza studenata se nalazi i studentski list “IN MEDIAS RES”, koji predstavlja svojevrsno glasilo studenata Visoke poslovne škole.

Radi što uspešnijeg ostvarenja zajedničkih ciljeva neophodno je, i mi vas i ovim putem pozivamo, da iznosite vaše predloge, mišljenja i primedbe!

Kontakt:
Savez studenata, Visoka poslovna škola strukovnih studija
Vuka Karadžića 3/a
Kabinet 4
 


Оставите одговор