Informatika I

 

1. grupa

Zaokružite tačan odgovor

  

1.

Način prezentacije informacija u kome selektovana reč u tekstu omogućava prosirenje teksta naziva se:

a. slobodan tekst

b. prezentacioni teksta

c. hiper tekst

  

2.

Svako elementarno izračunavanje se u programu definise upravljačkom informacijom koju zovemo :

a. instrukcija

b. upravljačka jedinica

c. logička operacija

  

3.

Spisak instrukcija kojima se računaru saopštava način rešavanja odredjenog zadatka je:

a. naredba

b. program

c. komanda

  

4.

Mikroprocesor je integrisana elektronska komponenta koja se sastoji od :

a. upravljačkog i obradnog dela

b. logičkog i fizičkog dela

c. ulaznih i izlaznih uredjaja

  

5.

Uredjen skup pravila formulisanih u cilju rešavanja odredjenog tipa zadataka zove se:

a. formula

b. logaritam

c. algoritam

  

6.

Disketa je:

a. kvadratna ploča na koju se podaci zapisuju laserski

b. veci broj kruznih nesavitljivih ploča

c. kružna ploča premazana feromagnetnim slojem

  

7.

Jezik koji omogućuje pisanje dokumenta za www je:

a. Fortran

b. HTML

c. Basic

  

8.

Poruka spremnosti sistema naziva se:

a. instrukcija

b. komanda

c. odzivni znak sistema

  

9.

Brojevi su u računaru prikazani u sledećim brojnim sistemima:

a. binarnom

b. dekadnom

c. oktavnom

  

10.

Hardver čine:

a. računar zajedno sa perifernim uredjajima

b. programi operativnog sistema

c. sistemski programi

  

11.

Znaci kojima se razdvajaju naredbe zovu se:

a. selektori

b. praznine

c. separatori

  

12.

Modem može biti izradjen kao:

a. programski

b. interni i eksterni

c. ekspertski

  

13.

Komunikacija korisnika sa programom zahteva od korisnika da saopštava sistemu informacije koje se odnose na :

a. tehnologiju izrade računara

b. tehnologiju izrade računarskog sistema

c. unošenje podataka i izbor akcija u programu

  

14.

Komunikacione linije koje povezuju računare mogu biti :

a. telefonske linije, koaksialni kablovi, radio veze, optički kablovi i satelitske veze

b. televizijske veze

c. programske šeme

  

15.

Greške u programu mogu biti:

a. sintetičke

b. simpleksne

c. sintaksne i semantičke

  

16.

Projektovanje programa obuhvata :

a. projektovanje računarskog sistema

b. projektovanje hardvera

c. algoritam za rešavanje problema i opis komunikacije korisnika sa programom

  

17.

Deo unutrašnje memorije iz koje se može vršiti čitanje, ali u koju se ne može vršiti upisivanje je :

a. ram

b. rom

c. read

  

18.

Primer izlaznog uredjaja je :

a. memorija

b. ekran i stampač

c. procesor

  

19.

Tekst koji korisnik saopštava sistemu moze da bude prihvaćen i protumačen od strane sistema kao:

a. centralni procesor

b. deo unutrašnje memorije

c. zahtev za izvršavanje programa

  

20.

Zvuk se u mikroračunaru koristi kao:

a. zvučni efekt

b. vizuelni efekt

c. optički efekt

  


Оставите одговор