Informatika II


2. grupa

Zaokružite tačan odgovor

1.

Sistemski korisnički program čine:

a. računarski sistem

b. operativni sistem

c. programski sistem

  

2.

Skup polja koja se odnose na odabrane osobine istog entiteta naziva se:

a. datoteka

b. atributivno obeležje

c. slog

  

3.

Internet je:

a. naziv najvećeg svetskog proizvođjača hardvera

b. naziv najvećeg svetskog proizvođača softvera

c. naziv za najveću svetsku globalnu mrežu

  

4.

Naziv za grafički prikaz algoritma je:

a. algoritam

b. grafikon

c. dijagram toka

  

5.

Bitne karakteristike mikroprocesora su:

a. duzina procesorske reči i brzina mikroprocesora

b. rezolucija procesora

c. broj staza

  

6.

Integrisana komponenta sa velikim brojem elektronskih elemenata naziva se:

a. relej

b. kondenzator

c. čip

  

7.

Za unošenje podataka programer mora u programu da definiše :

a. formatiranje podataka

b. vremenski interval u kome će se unositi podaci

c. da želi izvršiti unošenje

  

8.

Jezik računara zovemo:

a. viši programski jezik

b. mašinski jezik

c. prirodni jezik

  

9.

Primer izlaznog uređaja je:

a. mikroprocesor

b. memorija

c. štampač

  

10.

Konstrukcija programskog jezika kojom se može zadati određena aktivnost računaru zove se:

a. parametar

b. naredba

c. funkcija

  

11.

Termin koji je dodeljen oblastima istraživanja koje se bave sposobnošću računara da izvršavaju zadatke kako to radi čovek je:

a. automatska obrada podataka

b. veštačka inteligencija

c. simulacija

  

12.

Operativna memorija mikroračunara sastoji se iz memorije organizovane kao:

a. ram i rom

b. rem

c. read

  

13.

Disciplina koja se bavi pisanjem programa kombinovanjem elementarnih struktura naziva se :

a. elementarno programiranje

b. informatika

c. strukturno programiranje

  

14.

Pozicioni brojni sistemi mogu biti :

a. digitalni

b. analogni

c. binarni i dekadni

  

15.

Uređaj u kome se čuvaju programi i podaci zove se:

a. memorija

b. teka

c. datoteka

  

16.

Pod rezolucijom ekrana se podrazumeva:

a. razmak između dve susedne tačke na ekranu

b. broj boja koji podržava ekran

c. veličina ekrana izražena u inčima

  

17.

Poseban taster na tastaturi za prekid rada programa je označen sa :

a. control

b. print

c. break

  

18.

Pri prijemu odzivnog znaka sistema korisnik odgovara unošenjem svoje poruke, pri čemu kraj obe poruke označava pritiskom na poseban taster:

a. enter

b. ctrl

c. end

  

19.

Poruka spremnosti sistema zove se :

a. odzivni znak sistema

b. instrukcija

c. komanda

  

20.

Indeks niza je:

a. element niza

b. broj koji određuje koliko niz ima elemenata

c. broj kojim se odredjuje položaj elemenata u okviru niza

  


Оставите одговор