Osnovi ekonomije II

2. grupa

Zaokružite tačan odgovor

1.

U ekonomskoj nauci postoje dve teorije shvatanja vrednosti robe:

a. merkantilisti i fiziokrati

b. klasična i neoklasična škola

c. teorija radne vrednosti i subjektivna teorija

  

2.

Ekonomska misao tzv. neoklasična sinteza sa kojim ekonomistom na čelu:

a. Pol Samjuelsonom

b. Karl Marksom

c. V. I. Lenjinom

  

3.

Sredstva za rad čine:

a. oruđa za rad

b. oruđa za rad, sistemi sudova i materijalni uslovi proizvodnje

c. mašine, alati, postrojenja i uređaji

  

4.

Sitna robna proizvodnja:

a. ne dominira ni u jednom načinu proizvodnje (periodu razvoja ljudskog društva)

b. dominira u feudalizmu

c. dominira u kapitalizmu

  

5.

Faktori materijalne proizvodnje su:

a. zemlja, priroda, klima

b. sredstva za rad, predmeti rada i ljudski rad

c. proizvodne snage društva

  

6.

Velike društvene podele rada su:

a. odvajanje stočarstva od zanatstva, pojava trgovine u industriji

b. pojava stočarstva, zemljoradnje i trgovine

c. odvajanje stočarstva od zemljoradnje, pojava zanatstva i trgovine

  

7.

Društveno produktivno radno vreme određeno je:

a. prosečnim vremenom za proizvodnju društvenog proizvoda

b. prosečnim vremenom potrebnim za izradu jedne jedinice proizvoda

c. prosečnim vremenom za određivanje nacionalnog dohotka po glavi stanovnika

  

8.

Potreban proizvod namenjen je:

a. normalnoj reprodukciji proizvođača

b. za ličnu potrošnju neproizvodnog stanovništva

c. za proširenu reprodukciju

  

9.

Razmenska vrednost robe je oznaka za:

a. upotrebnu vrednost

b. vrednost

c. relativnu vrednost

  

10.

Efektivni strani novac je:

a. moneta

b. valuta

c. deviza

  

11.

Novac kao prometno sredstvo može se prikazati obrascem:

a. R – N – R

b. R – R

c. N – R – N’

  

12.

Tržišna vrednost robe se menja:

a. ako se menja ponuda i tražnja

b. ako se menja produktivnost za proizvodnju robe

c. ako se menja cena

  

13.

Novac je opšti ekvivalent ako je:

a. roba

b. deviza

c. od metala

  

14.

Kriterij podele kapitala na postojani i promenljivi je:

a. prenošenje vrednosti na nov proizvod

b. na osnovu trošenja kapitala

c. stvaranja vrednosti

  

15.

Sitna robna proizvodnja dominira u:

a. prvobitnoj zajednici

b. kapitalizmu

c. nigde

  

16.

Apsolutni višak vrednosti se proizvodi:

a. povećanjem produktivnosti rada

b. produženjem radnog dana

c. skraćenjem radnog dana

  

17.

Stalni ili fiksni kapital uložen je:

a. sredstva za proizvodnju

b. radnu snagu i predmete rada

c. sredstva za rad

  

18.

Vreme trajanja obrta kapitala se izračunava:

a. o=O/v

b. o=O/n

c. o=n/O

  

19.

Tržišna vrednost robe je:

a. 2h

b. 2,5h

c. 1,35h

uslovi 15000 komada, 3000 komada, 2000 komada, 1h, 2h, 3h.

  

20.

Uloženi kapital je 200.000 € . Organski sastav kapitala 3 : 1, m’ = 100%, n = 1. Profitna stopa je:

a. 15%

b. 25%

c. 20%

  


Оставите одговор