Poslovna ekonomija I

 

1. grupa

Zaokružite tačan odgovor

  

1.

Preduzeće je:

a. osnovni subjekt tržišne privrede

b. samostalna organizacija ljudi povezanih u jednu celinu

c. organizacija osnovana za ostvarenje socijalnih ciljeva društva

  

2.

Prema karakteru procesa rada proizvodna preduzeća se dele na:

a. preduzeća sa masovnom proizvodnjom

b. industrijska, poljoprivredna, šumarska, gradjevinska, saobraćajna, zanatska

c. privatna

  

3.

Javno preduzeće osnivaju:

a. fizička ili pravna lica

b. zadrugari

c. država ili državni organ

  

4.

Prema pojavnim oblicima sredstva se dele na:

a. stalna sredstva

b. obrtna sredstva

c. stvari, prava i novac

  

5.

Vrste obrtnih sredstava su:

a. sredstva za rad čije je vreme upotrebe duže od jedne godine

b. stvari, prava i novčana sredstva

c. osnivačka ulaganja

  

6.

Norma rada je:

a. vreme potrebno za izvođenje jedne operacije

b. stepen složenosti radnih operacija

c. kvalifikaciona struktura radnika

  

7.

Troškovi elemenata proizvodnje obuhvataju:

a. fiksne i varijabilne troškove

b. režijske troškove

c. troškovi materijala, sredstava za rad i radne snage

  

8.

Prema načinu izrade kalkulacije se dele na:

a. prethodnu ili plansku

b. naknadnu ili stvarnu

c. divizionu i dodatnu

  

9.

Ciklus reprodukcije je:

a. kraći od ciklusa angažovanja sredstava

b. duži od ciklusa angažovanja sredstava

c. jednak ciklusu angažovanja sredstava

  

10.

Ukupan prihod preduzeća se ostvaruje i iskazuje po osnovu:

a. amortizacionih fondova i sredstava rezervi

b. angažovanih sredstava, troškova i rashoda

c. poslovnih prihoda, prihoda od finansiranja i vanrednih prihoda

  

11.

Preduzeće je :

a. obavezno da vodi poslovne knjige

b. nije obavezno da vodi poslovne knjige

c. može, kada je to potrebno da vodi poslovne knjige

  

12.

Društveno preduzeće:

a. u vlasništvu je države

b. ima vlasnika

c. nema jasno određenog titulara svojine

  

13.

U poslovna sredstva preduzeća spadaju:

a. stalna i obrtna sredstva

b. sredstva rezervi

c. sredstva zajedničke potrošnje

  

14.

Sredstva za rad se prema tehničkim karakteristikama i nameni u procesu proizvodnje dele na:

a. sirovine i materijal

b. sredstva koja služe za čuvanje proizvedenih dobara

c. alate, mašine, postrojenja, uredjaje, gradjevine

  

15.

Koeficijent obrta obrtnih sredstava utvrdjuje se kao odnos izmedju:

a. vrednost godišnje proizvodnje / vrednost obrtnih sredstava

b. vrednost godišnje proizvodnje / poslovna sredstva

c. obrtna sredstva / vrednost godišnje proizvodnje

  

16.

Prema načinu prenošenja na nosioce, troškovi se dele na:

a. ukupne, prosečne i marginalne

b. direktne i indirektne

c. stvarne, planske i standardne

  

17.

Prosečni fiksni troškovi jednaki su:

a. ukupni troškovi / broj jedinica proizvoda

b. ukupni varijabilni troškovi / količina proizvoda

c. ukupni fiksni troškovi / količina proizvoda

  

18.

Dobitak preduzeća utvrđuje se kao:

a. razlika između poslovnog prihoda i ukupnih rashoda

b. razlika između ukupnog prihoda i poslovnih rashoda

c. razlika između ukupnog prihoda i ukupnih rashoda

  

19.

Principi poslovanja predstavljaju:

a. finansijske kategorije poslovanja

b. norme ili pravila koja se primenjuju u poslovanju

c. bilansne kategorije preduzeća

  

20.

Faktori rentabilnosti su oni koji deluju preko:

a. dobitka i angažovanih sredstava

b. nabavke sredstava za proizvodnju

c. utrošaka sredstava za proizvodnju

  


Оставите одговор