Poslovna ekonomija II

 

2. grupa

Zaokružite tačan odgovor

  

1.

Elementi ili činioci svakog preduzeća su:

a. prihodi, rashodi i profit

b. proizvodnja materijalnih dobara i pružanje usluga

c. radni kolektiv, sredstva za proizvodnju, rezultati poslovanja i organizacija

  

2.

Prema privrednoj delatnosti preduzeća se dele na:

a. industrijska, poljoprivredna, šumarska, gradjevinska, saobraćajna, zanatska

b. proizvodna, trgovinska i finansijska

c. radno-intenzivna i kapitalno-intenzivna

  

3.

Osnivački ulog je:

a. kapital namenjen za kupovinu osnovnih sredstava

b. novčani iznos koji osnivači obezbeđuju i deponuju kod poslovne banke

c. novac i devize na žiro računu preduzeća

  

4.

Prema nameni sredstva se dele na:

a. apsolutno likvidna sredstva

b. poslovna i posebna sredstva

c. sopstvena i tudja

  

5.

Prava kao obrtna sredstva mogu biti:

a. gotov novac u blagajni

b. određene licence

c. potraživanja od kupaca

  

6.

Utrošci su:

a. naturalni ili količinski izraz trošenja elemenata procesa rada

b. normativi trošenja elemenata procesa rada

c. troškovi nastali u procesu rada

  

7.

Norma materijala je:

a. škart, kalo i rastur materijala

b. količina materijala za izradu odredjenog proizvoda

c. kvalitet materijala za izradu odredjenog proizvoda

  

8.

Prema vremenu izrade kalkulacije mogu biti:

a. prethodna ili planska

b. kalkulacija ekvivalentnih brojeva

c. kalkulacija vezanih proizvoda

  

9.

Angažovanje je ulaganje sredstava u reprodukciju sa ciljem da se:

a. reprodukcija povremeno obavlja

b. reprodukcija ne obavlja

c. reprodukcija neprekidno obavlja

  

10.

Rezultati poslovanja preduzeća se mogu izraziti preko:

a. angažovanih sredstava

b. fizičkog obima proizvodnje, ukupnih prihoda, dobiti

c. proizvoda, fizičkog obima proizvodnje i cene koštanja

  

11.

Inokosno preduzeće – preduzetnik je:

a. preduzeće sa više vlasnika

b. sa jednim vlasnikom – preduzetnikom

c. bez definisanog vlasnika

  

12.

Privredna društva su:

a. društva lica i društva kapitala

b. akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću

c. ortačko društvo i komanditno društvo

  

13.

Osnovna sredstva preduzeća:

a. neprekidno kruže u procesu reprodukcije i menjaju oblik

b. prenose odmah svoju vrednost na nove proizvode u procesu poslovanja

c. čine trajnu imovinu i osnovu poslovanja preduzeća

  

14.

Patent je:

a. pravo pronalazača da svoj pronalazak koristi ili ustupa drugima uz nadoknadu

b. pravo da se uz naknadu koristi neko prirodno bogatstvo

c. izdatak za istraživanje i razvoj tržišta, tehnologije i proizvoda

  

15.

Novčana sredstva obrtnog karaktera mogu biti:

a. trgovinska roba

b. novac u blagajni ili na žiro računu preduzeća

c. avansi

  

16.

U varijabilne troškove spadaju:

a. troškovi materijala za izradu

b. troškovi rada najviših rukovodilaca u preduzeću

c. troškovi rada i materijala u pripremnoj fazi procesa rada

  

17.

U fiksne troškove spadaju:

a. troškovi vremenski obračunate amortizacije

b. troškovi materijala za izradu

c. troškovi funkcionalno obračunate amortizacije

  

18.

Dobit (profit) preduzeća je:

a. materijalni oblik rezultata poslovanja

b. neto rezultat poslovanja preduzeća

c. razlika izme|u rashoda i prihoda

  

19.

Produktivnost označava:

a. princip minimalnog trošenja elemenata radnog procesa

b. ostvarenu proizvodnju iz poslovanja preduzeća

c. princip minimalnog trošenja radne snage u procesu rada

  

20.

Faktori rentabilnosti su oni koji deluju preko:

a. dobitka i angažovanih sredstava

b. nabavke sredstava za proizvodnju

c. utrošaka sredstava za proizvodnju

  


Оставите одговор