Pavlović dr Đorđe

Dr Đorđe Pavlović

Kabinet: 41
Lokal: 117
Konsultacije:

Sreda: 14:15 – 16:15
e-mail:djordje.pavlovic@vipos.edu.rs

Dr Đorđe Pavlović, rođen 04.01.1964. godine u Kruševcu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1994. godine, a magistrirao 2000. godine. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu doktorirao je 2005. godine. U Školi radi od 2006. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za uže naučne oblasti Marketing i trgovina i Opšta ekonomija.

Objavljeni radovi:

1. Stručni rad u međunarodnom časopisu „Evropsko zakonodavstvo“ na temu „Značaj principa i načela u zadrugarstvu“ br. 4/16, Beograd, 2016.
2. „Creating the web bases customer satisfaction measurement concept“, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, „Menadžmnent, sport i turizam“, Masta, Banja Luka, Republika Srpska, 2013 (koautorski rad)
3. Mikroekonomija, udžbenik, prvi koautor, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Alfa univerzitet u Beogradu, 2010. godine
4. Ekonomija, udžbenik, prvi koautor, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo, 2007
5. Menadžment prodaje, udžbenik, autor, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo, 2012. godine
6. Uloga tekstilne industrije kao činioca razvoja ruralnih područja, Zbornik radova, Međunarodni naučni skup Ruralni razvoj, Vlasotince 2000.
7. Ekonomija biznisa, monografija, Čigoja štampa, Beograd, 2007. godine
8. Zemljoradničke, štedno-kreditne i ostale zadruge u osnovi modernog razvoja sela i poljoprivrede u Srbiji, Zbornik radova, Međunarodni naučni skup Ruralni razvoj, Vlasotince 2000. koautor
9. Primena Olap modela u budžetskoj kontroli i reviziji, koautor, rad objavljen u časopisu „Montenegrin Journal of Economics“ broj 51, Volume VII Number 1, 2011
10. Osnovne strategije uvećanja izvoza poljoprivrednih proizvoda Jugoslavije, Savetovanje Naučnog društva ekonomista Jugoslavije, Beograd 2000., koautor

 

 

Оставите одговор