Analiza finansijskih izveštaja, AFI 121

Назив предмета: Анализа финансијских извештаја АФИ 121

Наставник: мр Весна Д. Марковић

Статус предмета: Обавезни (РРП), Изборни (ПМ)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Стицање знања и вештина потребних за анализу финансијског положаја и ефикасности пословања предузећа
 • Оспособљавање студената за извођење закључака и давања препорука након извршене анализе

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да:

 • разуме теоријска и практична питања проблеме финансијских извештаја
 • самостално примењује све доступне инструменте анализе
 • самостално оцени финансијски положај и ефикасност пословања конкретног предузећа

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Анализа пословања предузећа као део рачуноводства предузећа (суштина, задатак, претпоставке, методе, подручја)
 2. Анализа основних функција предузећа
 3. Анализа биланса (циљеви, врсте, претпоставке, правила финансирања, инструменти)
 4. Поступак анализе биланса конкретног предузећа (статичка и динамичка анализа)
 5. Специфичности билансирања и анализе пословања предузећа у инфлаторним условима
 6. Међународни стандарди финансијског извештавања

Практична настава

 1. Casestudy изабраних предузећа
 2. Коришћење апликација Microsoft Excel-a за анализу конкретних предузећа
 3. Посете предузећима
 4. Гостујући предавачи из праксе

Литература

1. Малешевић Ђ.: Анализа пословања, Економски факултет Суботица, 2002.
2. Родић Ј., Вукелуић Г., Андрић М., Теорија политика и анализа биланса, Пољопривредни факултет Београд,2007.
3. Жагер К., Сагер Милић И., Сагер с., Жагер Л., Анализа финансијских извештаја Масмедиа Загреб 2009.
4. Peterson P., Fabrozzi F.: Analysis of Financial Statements, Wiley Publications, 2006.
5. Higgins R.: Analzsis for Financial Management, McGraw Hill, 2006.

Број часова активне наставе 7

Остали часови

Предавања: 2

Вежбе: 3

Други облици наставе: 2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања, еx catedra, вежбе case study метода, колоквијуми, практичан задатак у мањим групама (тимовима) – конкретан пример анализе пословања предузећа на бази финансијских извештаја одабраног предузећа, обрада података у Microsoft Excel-u, презентације обрађених примера -дискусија, дилеме, проблеми.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 70

Завршни испит

поена 30

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава / задатак

30

усмени испит

30

колоквијум-и

30

……….

 

семинар-и

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор