Bankarstvo, BAN 201

Студијски програм/студијски програми:БИО
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Банкарство БАН 201
Наставник:мр Љубица М. Лаушевић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:9

Циљ предмета

 • Стицање знања из основа монетарне економије и финансирања
 • Стицање знања из области финансијског и кредитног потенцијала банака
 • Усвајање механизама кредитне анализе
 • Стицање знања из платног промета и електронског банкарства
 • Разумевање и овладавање процесима и механизмима пословне политике комерцијалних банака са акцентом на ликвидност

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • разумевање значаја и улоге банака у процесу финансирања
 • управљање средствима и пласманима комерцијалних банака
 • обављање унутрашњег и међународног платног промета уз примену електронског банкарства
 • менаџерске послове на нивоу одељења и сектора банака
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Макрофинансијска структура и банке
 2. Централне банке развијених земаља и НБС
 3. Пословне банке и политика банака
 4. Извори банкарских средстава
 5. Финансијски и кредитни потенцијал банака
 6. Банкарски пласмани
 7. Краткорочно и дугорочно кредитирање привреде
 8. Ликвидност пословних банака
 9. Платни промет и електронско банкарство
 10. Ризици у банкарсколм пословању
 11. Основе банкарског менаџмента и маркетинга

Практична настава

 1. Коришћење софтвера за банкарско пословање
 2. Анализа билансних података банака и комитената
 3. Посета банкама
 4. Сајам банкарства
 5. Презентација студентских радова

Литература

 1. Живковић А.., Станкић Р., Крстић Б.: Банкарско пословање и платни промет, Економски факултет Београд, 2006.
 2. Лаушевић Љ.: Банкарско пословање – примена рачунара, Агенција Ваљевац, Ваљево, 2003.
 3. RogerLeroyMiller, DavidD. VanHoose.: Модерни новац и банкарство, Мате, Загреб, 1997.
 4. Ђукић Ђ., Бјелица В., Ристић Ж..: Банкарство, Економски факултет, Београд, 2004.
 5. Ћурчић У.: Маркетинг пословне банке, Фељтон, Нови Сад, 1997.
Број часова активне наставе: 5
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
32

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, коришћење интернета, посете банкама и државним институцијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе60Завршни испит 40
активност у току предавања10писмени испит
практичнa наставаусмени испит40
колоквијуми2×25

Оставите одговор