Baze podataka, BZP 809

Назив предмета: Базе података БЗП 809

Наставник: др Слободан И. Обрадовић

Статус предмета: Обавезни (ЕПО, РРП)

Број ЕСПБ: 9

Услов: Пословна информатика

Циљ предмета

Да код студента развије способности:

 • да препозна објекте који су од интереса и да изабере њихова својства, те да открије везе које постоје међу објектима
 • да логички модел података претвори у одговарајућу базу података (физички модел)
 • да користи упитне програмске језике (QBE, SQL)
 • за групно и интерактивно решавање проблема и тимски рад

Исход предмета

 

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:
–  идентификацију објеката у пословном систему и откривање веза између објеката у пословном систему;
–  пројектовање малих и средњих база података које садрже од 1 до 50 табела;
–  реализацију базе података у релационом систему MS Access;
–  основне поступке администрирања базе података;
–  коришђење основних облика заштите података од неовлашћеног приступа и уништења;
–  генерисање SQL упита средњег нивоа сложености над релационом базом података;
–  креирање извештаја генерисаних на основу података у бази помоћу система MS Access.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Основни појмови (податак, ентитет, атрибути, домен, логички запис, датотека, скупови датотека)
 2. Типови база података (хијерархијски, мрежни, релациони модел, објектно оријентисани модел података)
 3. Основе пројектовања информационих система.
 4. Релационе базе података (релациона алгебра, релациони рачун, пројектовање релационих база података)
 5. Рачунарска опрема као основа информационог система.
 6. Софтверска подршка ( употреба једног програмског пакета (Access))
 7. Основни елементи упитног језика SQL, основне команде, примена, примери.

Практична настава

 1. Креирање база података, дефинисање атрибута и задавање својстава пољима
 2. Избор примарног кључа, преузимање и повезивање табела из других база и унос података у табеле
 3. Рад са табелама и преглед података у табеларном приказу, повезивање табела
 4. Израда упита помоћу QBE и SQL
 5. Обрасци, израда, измена и употреба образаца у манипулисању подацима
 6. Извештаји за приказ података из табела или на бази упита и приказивање израчунатих величина
 7. Одбрана вежби и поновљена одбрана вежби

Литература

 

1. Обрадовић С., Базе података, ВИЕИР, Београд, 2007.
2. Калуђерчић и С. Обрадовић, Пројектовање информационих система и релационе базе података, ВЕТШ 2005.
3. Обрадовић, Т. Пандуров, Б. Вучинић, П. Калуђерчић, MS Access – Пројектовање база података и аликација, ВЕТШ 2005.
4. Могин, И. Луковић, Принципи база података, Stylos, Нови Сад, 1996.
5. Лазаревић, В. Јовановић, М. Вучковић, Пројектовање информационих система I и II део, Научна књига, Београд, 1990.

 

Број часова активне наставе 5  

Предавања: 3

Вежбе: 2

Методе извођења наставе

Знање теоријских принципа, познавање програмског језика SQL ,пројектовање инф. система. Домаћи задаци. Колоквијуми за проверу знања из упитних језика и теорије (2 колоквијум). Израда малог пројекта у групама по 3-4 студента (база, апликација). Провера практичног рада на RDBMS MS Access.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 70

Завршни испит

поена 30

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практични пројекат

25

усмени испит

 

колоквијум-и

30

……….

 

семинар-и

10

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор