Ekonomija, EKO 001

Студијски програм/студијски програми:сви студијски програми
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Економија ЕКО 001
Наставник:

др Милићевић А. Драгован, др Слободан М. Илић, др Градимир С. Кожетинац

Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:9

Циљ предмета

–  Упознавање студената са основним  економским категоријама и законитостима,
–  Стицање опште економске културе која ће уз касније стицање применљивог експертског знања омогућити доношење  квалитетних пословних одлука,
–  Оспособљеност за успешно праћење материје која се изучава на другим економским предметима током студија

Исход предмета

Након успешно савладаног градива, студент ће бити оспособљен да:
–  протумачи токове економских процеса који се одвијају између: домаћинство-предузеће-држава-спољно окружење,
–  открије могући утицај макроекономских агрегата  на стање економије и пословну активност предузећа,
–  испита утицаје државе на стопу привредног раста кроз подстицање штедње, инвестиција, истраживања и развоја, технологије

Садржај предмета

Теоријска настава
1. Увод у микроекономију
2. Анализа понуде и тражње
3. Еластичност понуде и тражње
4. Понашање предузећа (производња, трошкови, предузеће на тржишту савршене конкуренције)
5. Типови и структура тржишта
6. Макроекономски агрегати (друштвени рачуни)
7. Макроекономија отворене привреде (платни биланс, девизни курсеви, тржиште добара у отвореној привреди)
8. Агрегатна понуда и агрегатна тражња
9. Потрошња, штедња, инвестиције у националној економији
10.Незапосленост и инфлација
11.Привредни раст и развој
12.Економске функције државе

Практична настава
1. Презентација семинарских радова и дискусија о њима
2. Гостујући предавачи и истакнути стручњаци из привредне праксе
3. Стручна посета успешним компанијама, сајмовима…

Литература

1. Gregori Mankjy N.: Принципи економије,  треће издање, превод, Економски факултет, Београд, 2005.
2. Павловић Ђ., Ракић С., Средојевић Д.: Економија, ВИПОС, Ваљево, 2008.
3. Pindyck, R. S.  And Rubinfeld, D. L., Microeconomics, Prentice-Haal, 2009.
4. Шолак З., Микроекономија, ИГТ, Нови Сад, 2006.
5. Јовановић Д., Цветановић С. Економија, Висока пословна школа Блаце, 2008.
6. Samuelson P., Northaus W., Економија, XVIII издање, Maтe, Загреб, 2009.
7. Економски анали, часопис Економског факултета у Београду

Број часова активне наставе: 5
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
41

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, презентације семинарских радова (индивидуалних и тимских) и дискусије о њима, тестови, колоквијуми, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе70 Завршни испит 30
активност у току предавања15писмени испит
практични рад у предузећуусмени испит30
колоквијуми2×20
семинари15

Оставите одговор