Elektronsko poslovanje I, EPO 807

Назив предмета: Електронско пословање I ЕПО 807

Наставник: др Слободан И. Обрадовић, Валентина Ж. Павловић

Статус предмета: Обавезни (ЕПО, БИО) Изборни (МТ)

Број ЕСПБ: 9

Услов: Пословна информатика

Циљ предмета

 • Студентима објаснити основне појмове везане за електронско пословање кроз низ практиних примера
 • Активирати студенте да самостално истражују и анализирају електронско пословање помоћу Интернет сервиса и алата

Исход предмета

 • Овладавање студената технологијом електронског пословања.
 • стварање глобалне слике структуре и функционалности електронског пословања.
 • Оспособљавање студената за критичко сагледавање аутоматизације пословања малог предузећа

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Елементи процеса комуницирања
 2. Потенцијал електронског пословања
 3. Утицај електронског пословања на запошљавање и привредни раст
 4. Модел “e-business matrix”
 5. Апликације електронског пословања
 6. LAN, WAN, MAN, BN умрежавање
 7. Мултимедијско умрежавање
 8. Основне карактеристике Интернета за примену електронске размене података
 9. Интранет и Екстранет
 10. B2B i B2C модел електронске трговине
 11. Електронски новац и електронско банкарство
 12. Електронски маркетинг и принципи web пословања

Практична настава

 1. Комуницирање на Интернету
 2. Коришћење апликација електронског пословања
 3. Вежбе у раду са Интранет апликацијама
 4. Примери трговине на Интернету
 5. Плаћање платним картицама
 6. Практични примери маркетинга помоћу web-а и електронске поште

Литература

 1. др Раде Станкић, мр Бранко Гледовић: Електронско пословање, Ваљево, 2004
 2. Драган Варагић: Водич кроз рај и пакао Интернет маркетинга, Donal O Mahony, Michael Pierce, Hitess Tewari: Electronic Payment Systems, 1998, часопис Е-магазин

Број часова активне наставе 5

Теоријска настава: 3

Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Рад у групама, дискусије, семинарски рад, анализа примера на Интернету.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 60

Завршни испит

поена 40

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава/одбрана вежби

20

усмени испит

колоквијум-и

30

……….

семинар-и

Начини провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор