Elektronsko poslovanje II, EPO 808

Назив предмета: Електронско пословање II ЕПО 808

Наставник: др Слободан И. Обрадовић

Статус предмета: Обавезни (ЕПО)

Број ЕСПБ: 9

Циљ предмета

 • Пренети студенту напредне концепте лектронског пословања (ЕП)
 • Подробније објаснити сложене системе ЕП, као што су електронско банкарство, е-управа, управљање односима са купцима или интранет у унутрашњој организацији компаније

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • за аутоматизацију пословања малог или средњег предузећа
 • доношење оперативних одлука о обиму ЕП фирме, увођењу ЕП и праћењу ЕП

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Управљање односима са купцима (e-CRM) и парадигма 1:1
 2. Интранет у унутрашњој организацији компаније и њеном ЕП
 3. Екстранет, рад на даљину, виртуелни тимови и концепт виртуелне корпорације
 4. Електронско банкарство (e-banking, e-finance, e-payment,…..)
 5. Електронска државна управа (e-government)
 6. Планирање ресурса предузећа (е-ERP)
 7. Управљање ланцима испоруке (e-SCM)
 8. Системи за управљање садржајем комплексних сајтова (e-CMS)
 9. Унапређење корпоративног знања и е-учење (e-learning, distance learning)
 10. Електронска пошта у ЕП и Интернет реторика
 11. Канцеларија без папира (paperless office)
 12. Пример развоја домаћег производа и његовог пласмана применпм ЕП

Практична настава

 1. Упознавање са концептом виртуелне продавнице и имплементационим појединостима
 2. Препознавање концепција имплементације конкретних комерцијалних сајтова
 3. Упоредна анализа сајтова финансијских институција са гледишта електронског банкарства
 4. Упоредна анализа сајтова државних институција са гледишта е-управе
 5. Електронска пословна писма и циркуларна писма
 6. Реторика за пословни сајт и е-mail
 7. Дискусија о применљивости напредних ЕП концепција у нашим условима

Литература

 1. Поцајт В., Тошић Д.: Интернет пословање после 2005, ИНИ, Београд, 2005.
 2. Милутиновић В.: Infrastructure for E-business on the Internet, Kluwer Academics, USA, 2002.,
 3. http://galeb.etf.bg.ac.yu/~vm/books/2001/text/text.html

Број часова активне наставе 5

Теоријска настава: 2

Практична настава: 3

Методе извођења наставе

Теоријска настава, анализа примера на Интернету, семинарски радови.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 60

Завршни испит

поена 40

активност у току предавања

5

писмени испит

40

практична настава/одбрана вежби

10

усмени испит

тест

2×10

……….

семинар-и

25

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор