Engleski jezik I, ENG 011

Студијски програм/студијски програми: сви студијски програми

Врста и ниво студија: O сновне струковне студије/ниво I

Назив предмета: Енглески језик 1 ЕНГ 011

Наставник: МА Горана С. Глишовић

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов :

Циљ предмета

Развијање свих језичких вештина (читање, писање, говор и слушање) на Б1 нивоу Европског језичког оквира. Обнављање и проширивање већ постојећих знања студената о структурама и функцијама енглеског језика.

Проширивање лексике општег језика и усвајање лексике пословног језика неопходн е за комуникацију у свакодневним животним и пословним ситуацијама. Усвајање стручне терминологије економске струке .

Исход предмета

Након успешно савлада ног градива студент ће моћи да :

 • Слушање: разуме вокабулар и фразе које се користе у свакодневним животним и пословним ситуацијама; разуме уобичајена питања и одговоре у вези са свакодневим пословним темама и ситуацијама, као и упутства, савете, захтеве и мишљења изражена једноставним језичким структурама и фразама.
 • Говор: иницира и одржи контакт са саговорником, постави питања, пружи информације, упутства, савете и изрази мишљење у свакодневним животним и пословним ситуацијама, користећи општу лексику и једноставнију терминологију енглеског језика у области економије и пословања .
 • Читање: разуме питања, информације, захтеве, упутства, савете и ставове изражене једноставним језичким структурама и фразама у писаној форми; разуме текстове у којима преовлађују високофреквентне структуре и фразе у вези са свакодневним животним и пословним ситуацијама и из њих издваја релевантне информације.
 • Писање: користи и комбинује једноставније структуре и фразе да би остварио једноставну пословну кореспонденцију (писмо, факс, е- mail ) и изразио своје мишљење у писаној форми.

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Граматичке структуре: p resent simple ; present continuous; past simple; Wh –questions; adjectives; modal verbs for polite requests; future forms ; adjectives and adverbs; cause/effect connectors; present perfect simple vs. past simple; countable and uncountable nouns; comparison of adjectives.
 2. Тематика и терминологија : Представљање и упознавање; Опис активности и одговорности на радном месту ; Телефонски разговори; Захтеви; Профил и презентација компаније; Описивање производа и услуга; Пословна путовања и комуникација са пословним партнерима ; Пословни састанци; Планирање и договори; Трендови – описивање графикона; Промене у компанији и њеној кадровској структури; Упоређивање компанија; Задовољство послом и стрес на радном месту.
 3. Пословна кореспонденција (факс, пословно писмо, e – mail ) .
 4. Табеле, дијаграми, интерпретирање визуелних података.

Практична настава

 1. 1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција енглеског језика кроз четири језичке вештине
  (говор, слушање, читање и писање) на Б1 нивоу Европског језичког оквира.
 2. 2. Симулирање свакодневних и пословн и х ситуација кроз рад у пару или групи .
 3. 3. Представљање компаније (стварне или имагинарне), њене активности и организације.
 4. 4. Интерпретирање визуелних података са графикона, табела, дијаграма.
 5. 5. Вежбање писања факса, пословног писма, email – a .

Литература

 1. Hollet, V.: Business Objectives , Students Book, New Edition, Oxford University Press, 2002 .
 2. Glišović, G.: Practise Your Business English 1 , Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, Valjevo, 2008.

Додатна:

 1. Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: Market Leader Pre-intermediate Course Book, Longman, Harlow , 2006.
 2. Gomm, H.: In Company Pre-intermediate Course Book, Macmillan Publishers Limited, Oxford , 2003.

Број часова активне наставе 6

Остали часови

 

Предавања: 4

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Активно учешће студената на предавањима и вежбама, рад у малим групама са акцентом на комуникативном приступу учењу страног језика, игре по улогама, симулације, примена Интернета у настави. Од студената се очекује да редовно присуствују настави и да буду припремљени за час.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 50

Завршни испит

поена 50

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

 

усмени испит

 

колоквијум-и

2×20

……….

 

семинар-и

 

 

 

Оставите одговор