Engleski jezik I, ENG 021

Студијски програм/студијски програми:МИТ, БИО, ЕПО
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Eнглески језик I ЕНГ 021
Наставник:МА Татјана Ј. Дугошија, МА Горана С. Глишовић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

 • Обнављање и проширивање већ постојећих знања студената о структурама и функцијама енглеског језика.
 • Проширивање фонда речи неопходног за комуникацију у свакодневним животним и пословним ситуацијама.
 • Усвајање стручне терминологије економске струке кроз тематске текстове.
 • Развијање вештине читања и унапређење способности разумевања текста.

Исход предмета

Након успешног савладавања градива студент би требало:

 • да се усмено и писмено изражава граматички прецизније
 • да је проширио општу лексику и усвојио одређену терминологију енглеског језика у области економије и пословања
 • да је развио комуникативне способности неопходне за успешно сналажење у свакодневним и одређеним пословним ситуацијама
 • да интерпретира визуелне податке са графикона, табела
 • да може да оствари једноставну пословну кореспонденцију
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Граматичке структуре:Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future forms, Wh-questions, Gerund and infinitive, Comparison of adjectives, First and Second Conditional, Passive (Present Simple and Past Simple), Modals – giving advice, expressing obligation.
 2. Терминологија из регистра пословног језика и функције неопходне за свакодневну и једноставнију пословну комуникацију.
 3. Пословна кореспонденција (факс, пословно писмо, e-mail).
 4. Презентација компаније.
 5. Табеле, дијаграми, интерпретирање визуелних података.
 6. Међукултуролошке разлике у пословној култури.

Практична настава

 1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција енглеског језика кроз четири језичке вештине (говор, слушање, читање и писање).
 2. Симулирање свакодневних и пословнух ситуација кроз рад у пару или групи
 3. Представљање компаније (стварне или имагинарне), њене активности и организације.
 4. Интерпретирање визуелних података са графикона, табела, дијаграма.
 5. Вежбање писања факса, пословног писма, email-a.
 6. Дискусије о питањима и проблемима који се обрађују у лекцијама.

Литература

Почетни

 1. Greenall, S.: Reward Starter Student’s Book, Macmillan Heinemann, Oxford, 1997.
 2. Greenall, S.: Reward Starter Practice Book, Macmillan Heinemann, Oxford, 1997.
 3. Grant D., R. McLarty: Business Basic Student’s Book, New Edition, Oxford University Press, Oxford, 2001.
 4. Grant D., R. McLarty: Business Basic Workbook, New Edition, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Продужни

 1. Hollett, V.: Business Objectives Student’s Book, New Edition, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 2. Glišović, G.: Practise Your Business English 1. VIPOS, Valjevo, 2008.
Број часова активне наставе: 3
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
21

Методе извођења наставе

Активно учешће студената на вежбама, рад у малим групама са акцентом на комуникативном приступу учењу страног језика, примена Интернета у настави. Од студената се очекује да редовно присуствују настави и да буду припремљени за сваки час.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе60Завршни испит 40
активност у току предавања15писмени испит
практичнa наставаусмени испит40
колоквијуми3×15
семинари

Оставите одговор