Engleski jezik II, ENG 012

Студијски програм/студијски програми: сви студијски програми

Врста и ниво студија: Основне струковне студије/ниво I

Назив предмета: Енглески језик 2 ЕНГ 012

Наставник: МА Татјана Ј. Дугошија

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов : Енглески језик 1

Циљ предмета

Даље развијање свих језичких вештина ( читање , слушање , писање и говор ) на Б2.1 нивоу Европског језичког оквира. Проширивање лексике општег и пословног језика и оспособљавање студената да компетентно комуницирају у различитим пословним ситуацијама . Усвајање сложениј их језичких структура и терминологије кој а се корист и у економији и пословању. Развијање социјалних компетенција студената.

Исход предмета

Након успешно савлада ног градива студент ће моћи да :

 • Слушање: разуме главне идеје лингвистички комплекснијег говора на конкретне и апстрактне теме у вези са животним и пословним ситуацијама; разуме и прати једноставније преговоре, презентације и излагања у својој области пословања; разуме највећи део аудио материјала на стандардном језику, као и да идентификује тон и расположење говорника.
 • Говор: пружи јасне и детаљне описе и презентације на шири спектар тема у свакодневним животним и пословним ситуацијама и да при том наведе примере, изрази и аргументује своје мишљење, користећи разноврснију општу лексику и пословну терминологију и сложеније структуре реченице; учествује и води једноставније преговоре.
 • Читање: разуме информације, упитнике, упутства, молбе, упутства, савете и ставове изражене разноврснијим језичким структурама и фразама у писаној форми; разуме дуже текстове и једноставније аутентичне чланке и извештаје у вези са савременим проблемима и пословним питањима; разуме и упореди информације о производима и услугама у својој области пословања.
 • Писање: користи разноврсније језичке структуре и фразе да би остварио сложенију пословну кореспонденцију (формална писма, упутства, упитници, захтеви, факс, е- mail ) и написао свој CV .

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Граматичке структуре: present simple ; present continuous ; past simple ; present perfect simple ; present perfect continuous; future forms; noun combinations; modal verbs – advice, obligation, necessity; articles; indirect speech; the passive voice; past tenses – past simple and past continuous; conditional sentences – type 1 and 2.
 2. Тематика и терминологија: Брендови; Пословна путовања; Телефонски разговори; Пословање са припадницима различитих култура; Комуникација са пословним партнерима; Организације и њихова структура; Задовољство послом ; Рекламирање и медији; Запошљавање, огласи и интервјуи за посао; Пословни састанци; Иновације; Презентације; Новац и финансијски термини; Описивање трендова.
 3. Пословна кореспонденција и писање CV – a .
 4. Обрада аутентичних чланака из области пословања и међународног бизниса.

Практична настава

 1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција енглеског језика кроз четири језичке вештине
  (говор, слушање, читање и писање) на Б2.1 нивоу Европског језичког оквира.
 2. Симулирање пословних ситуација кроз рад у пару или групи ( телефонирање, састанци, преговори, презентације, )
 3. Дискусије, студије случаја .
 4. Вежбање различитих облика пословне кореспонденције.

Литература

 1. Cotton D., D. Falvey, S. Kent: Market Leader Intermediate , New Edition, Course Book, Longman, 200 5.
 2. Dugošija T.: Practice Your Business English 2 , Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, Valjevo, 2008.
 3. речници: Привредно-пословни речник , Марија Ланда, Београд, 1998.
  Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Albert Hornby, Oxford University Press, 2005.

Број часова активне наставе 6

Остали часови

 

Предавања: 4

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Активно учешће студената на предавањима и вежбама, рад у малим групама са акцентом на комуникативном приступу учењу страног језика, студије случаја, игре по улогама, симулације, примена Интернета у настави. Од студената се очекује да редовно присуствују настави и да буду припремљени за час.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 50

Завршни испит

поена 50

активност у току предавања

10

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испит

50

колоквијум-и

2 x20

……….

 

Оставите одговор