Engleski jezik II, ENG 022

Студијски програм/студијски програми: MИТ, БИО, ЕПО
Врста и ниво студија: основне струковне студије/ниво I
Назив предмета: Енглески језик II ЕНГ 022
Наставник: МА Татјана Ј. Дугошија, МА Горана С. Глишовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Енглески I

Циљ предмета

 • Селективно обнављање и проширивање и усвајање граматичких структура релевантних за област пословног енглеског језика.
 • Усвајање сложеније терминологије и израза који се најчешће користе у економији и пословању.
 • Развијање способности и вештине писмене комуникације.
 • Развијање способности разумевања текста и његовог резимирања.
 • Развијање способности превођења

Исход предмета

Након успешно савладавања градива студент би требало:

 • да усвоји терминологију која се најчешће користи у пословању.
 • да се усмено и писмено прецизно изражава, без типичних грешака.
 • да се оспособи за различите облике усмене и писмене комуникације у пословању.
 • да се упозна са културолошким разликама и пословним понашањем других народа.
 • да развије вештину превођења.
 • да користи стручну литературу на енглеском језику.
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Граматичке структуре: Present and Past Tenses, Phrasal Verbs, Conditionals, Gerund/Infinitive, Passive, Reported Speech, Articles, Wh-questions.
 2. Терминологија из регистра пословног језика неопходна за разноврсну пословну комуникацију.
 3. Пословна кореспонденција.
 4. Организациона структура и корпоративна култура.
 5. Међукултуролошке разлике и пословно понашање различитих народа.
 6. Обрада аутентичних чланака из области пословања и међународног бизниса.

Практична настава

 1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција енглеског језика кроз четири језичке вештине (говор, слушање, читање и писање).
 2. Симулирање пословних ситуација кроз рад у пару или групи (састанци, презентације, телефонирање…)
 3. Дискусије, case study.
 4. Вежбање различитих облика пословне кореспонденције.
 5. Превођење и резимирање одабраних аутентичних чланака.

Литература

Почетни:

1. Grant, D., R. McLarty: Business Basics New Edition, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, 2001.

2. Grant, D., R. McLarty: Business Basics New Edition, Workbook, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Продужни:

1. Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: Market Leader Intermediate, Course Book, Longman, Harlow, 2004.

2. Dugošija, T.: Practise Your Business English 2, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo, 2008.

Број часова активне наставе: 3
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови:
2 1

Методе извођења наставе

Активно учешће студената на вежбама, рад у малим групама са акцентом на комуникативном приступу учењу страног језика, дискусије, примена Интернета у настави. Од студената се очекује да редовно присуствују настави и да буду припремљени за сваки час.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена поена
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току предавања  15 писмени испит
практичнa настава усмени испит 40
колоквијуми 3×15
семинари

Оставите одговор