Engleski jezik III, ENG 013

Студијски програм/студијски програми: Пословни менаџмент

Врста и ниво студија: Основне струковне студије/ниво I

Назив предмета: Енглески језик 3 ЕНГ 013

Наставник: МА Татјана Ј. Дугошија

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ : 10

Услов : Енглески језик 2

Циљ предмета

Даље развијање свих језичких вештина ( читање , слушање , писање и говор ) на Б2.2 нивоу Европског језичког оквира. Проширивање знања о језичким структурама, лексике општег језика и терминологије из области економије и пословања и оспособљавање студената за њихову употребу у општем и пословном контексту .

Даље р азвијање комуникативних способности студената и вештине дискусије . Развијање социјалних компетенција.

Исход предмета

Након успешно савладаног градива студент ће моћи да :

 • Слушање: разуме комуникацију и аудио записе на стандардном говорном језику на разноврсне теме са којима се сусреће у свом друштвеном, академском и пословном животу; разуме и прати предавања, говоре, извештаје и остале облике лингвистички комплекснијих академских/професионалних презентација; разуме и прати комуникацију између људи којима је енглески матерњи језик.
 • Говор: одржи добро припремљене и структуиране говоре и презентације користећи сложеније структуре и разноврсну општу лексику и терминологију из области економије и пословања; разговара на разноврсне теме у оквиру својих приватних и пословних интересовања, изражавајући своје мишљење и аргументујући ставове; размени информације и савете да би решио проблеме у пословању.
 • Читање: брзо идентификује садржај и релевантност аутентичних новинских чланака и извештаја; чита дуже текстове да би нашао и сакупио информације потребне за решавање неког задатка или проблема; разуме обимну општу лексику и пословну терминологију; разуме дуге и комплексне инструкције у својој области, под условом да теже делове текста прочита више пута; прилагођава стил и брзину читања сврси читања и врсти текста.
 • Писање: пише сложеније текстове на разноврсне теме у оквиру својих интересовања, користећи разноврсне структуре и лексику; пише есеје или извештаје у којима аргументује своје мишљење, наводи разлоге за и против одређеног становишта и објашњава предности и недостатке разних опција; остварује сложенију пословну кореспонденцију.

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Граматичке структуре: present and past tenses; modal verbs; future forms; gerunds and infinitives; reported speech; passive voice; conditional sentences; relative clauses.
 2. Тематика и терминологија : Рад и мотивација ; Пословне организације ; Квалитет, контрола квалитета; Маркетинг, маркетинг микс, осмишљавање рекламне кампање; Банкарство, врсте банака и банкарски производи/услуге; Трговина, преговори; Лидерство – карактеристике лидера, доношење одлука; Интеркултурни менаџмент; Пословна етика; Презентације.
 3. Пословна кореспонденција (пословна писма, извештаји, записници са састанка, факс, e – mail ).
 4. Обрада аутентичних чланака из области пословања и међународног бизниса.

Практична настава

 1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција енглеског језика кроз четири језичке вештине
  (говор, слушање, читање и писање) на Б2.2 нивоу Европског језичког оквира.
 2. Симулирање пословних ситуација: презентације, састанци, преговори, разговор за посао, интервју .
 3. Дискусије, студије случаја.
 4. Вежбање различитих облика пословне кореспонденције.

Литература

 1. Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: Market Leader Intermediate , New Edition, Course Book, Longman, 200 5.
 2. Dugošija, T.: Business English 3(skripta), Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
 3. речници: Привредно-пословни речник , Марија Ланда, Београд, 1998.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Albert Hornby, Oxford University Press, 2005.

Број часова активне наставе 6

Остали часови

 

Предавања: 4

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Активно учешће студената на прредавањима и вежбама, рад у малим групама са акцентом на комуникативном приступу учењу страног језика, студије случаја, игре по улогама, симулације, презентације, примена Интернета у настави. Од студената се очекује да редовно присуствују настави и да буду припремљени за час.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 50

Завршни испит

поена 50

активност у току предавања

10

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испит

50

колоквијум-и

2×20

……….

 

семинар-и

 

 

 

Оставите одговор