Engleski jezik III, ENG 023

Студијски програм/студијски програми:МИТ, БИО, ЕПО
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Енглески језик III ЕНГ 023
Наставник:МА Татјана Ј. Дугошија, МА Горана С. Глишовић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:Енглески II

Циљ предмета

 • Обнављање, проширивање и употребаграматичких структура релевантних заобласт енглеског пословног језика
 • Обнављање и проширивање терминологијеиз области економије и пословања
 • Развијање комуникативних способности ивештине дискусије
 • Развијање способности превођења иконцизног изражавања

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да:

 • у комуникацији прецизно и тачно користиграматичке структуре и пословну терминологију
 • направи и одржи садржајнију презентацију о пословању компаније
 • даље развије вештину превођења
 • се детаљније упозна са друштвеном и пословном културом, моралним стандардима и пословном етиком различитих земаља
 • успешно користи стручну литературу наенглеском језику
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Граматичке структуре: Present and Past tenses, Modal verbs, Future forms, Passives, Conditionals, Phrasal verbs, Relative clauses, Idioms, Compound nouns, Noun phrases.
 2. Терминологија енглеског језика из области економије и пословања.
 3. Друштвена и пословна култура, морални стандарди и пословна етика различитих земаља. Питања и проблеми у вези са пословањем и савременим пословним окружењем.
 4. Презентација компаније, њене организације и активности.
 5. Пословна кореспонденција.
 6. Обрада аутентичних чланака из области пословања и међународног бизниса.

Практична настава

 1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција кроз све четири језичке вештине (говор, слушање, читање и писање).
 2. Симулирање пословних ситуација: састанци, решавање проблема, изражавање мишљења, слагање, неслагање…
 3. Дискусије, case study.
 4. Вежбање различитих облика пословне кореспонденције.
 5. Превођење, резимирање и дискусија о одабраним текстовима.

Литература

Почетни

1. Hollet, V.: Business Objectives New Edition, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, 2002.

2. Glisovic, G.: Practise Your Business English 1, Visoka poslovna skola strukovnih studija, Valjevo, 2008.

Продужни

1.

2. Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: Market Leader Intermediate, Course Book, Longman, Harlow, 2004.

Број часова активне наставе: 3
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
21

Методе извођења наставе

Активно учешће студената на вежбама, рад у малим групама са акцентом на комуникативном приступу учењу страног језика, дискусије, примена Интернета у настави. Од студената се очекује да редовно присуствују настави и да буду припремљени за сваки час и упознати са актуелним збивањима у области економије и бизниса код нас и у свету, како би могли активно да учествују у дискусијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе60Завршни испит 40
активност у току предавања 15писмени испит40
практичнa наставаусмени испит
колоквијуми3×15
семинари

Оставите одговор