Finansijska kontrola i revizija, FKR 302

Назив предмета: Финасијска контрола и ревизија ФКР 302

Наставник: мр Милоје А. Ранковић

Статус предмета: Обавезни (РРП)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Стицање основних знања из области финансијске контроле (пореске контроле и буџетске инспекције), екстерне ревизије финансијских извештаја и интерне ревизије и оспособљавање за рад у Пореској управи, буџетским инспекцијама, секторима интерне ревизије правних лица и предузећима за ревизију

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • стицање основних знања из финансијске контроле, екстерне и интерне ревизије
 • рад у Пореској управи, Управи царина, буџетским инспекцијама, секторима интерне контроле и интерне ревизије правних лица и предузећима за ревизију

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Увод у ревизији
 2. Ревизија објективности и реалности података у финансијским извештајима
 3. Међународни рачуноводствени стандарди(МРС)
 4. Међународни стандарди ревизије(МСР)
 5. Услуге сродне ревизији
 6. Интерна ревизија (циљеви, поступци и стандарди)
 7. Финансијска контрола ( појам , врсте, циљеви и поступци.

Практична настава

 1. Утврђивање наставне материје уз коришћење конкретних примера из области рачуноводства и ревизије
 2. Анализа конкретних извештаја о извршеној ревизији
 3. Анализа конкретних примера из уџбеника “Ревизија”( Приручник за ревизоре и студенте) – В. Месиера
 4. Презентација и одбрана стручних радова из области рачуноводства и ревизије

Литература

 1. Ранковић Р.: Финансјска контрола и ревизија, ВИПОС Ваљево, 2007.
 2. Законски прописи из облаасти рачуноводства и ревизије, преводи МРС и МС.
 3. Часописи из области рачуноводства и ревизије
 4.  

 5. Месиера В.:Ревизија, Фабер и Згомбић, Загреб, 2000.
 6.  

 7. Сви други уџбеници из области Ревизије.
 8.  

Број часова активне наставе 7

Предавања: 4

Вежбе: 3

Активно учествовање na предавањима и вежбама, коришћење обавезне и допунске литературе, самостална израда одговарајућих стручних радова и читање конкретни записника и решења Пореске управе и извештаја о извршеној ревизији и на крају критичко расуђивање о садржају, суштини и смислу наставног предмета

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 40

Завршни испит

поена
60

активност у току предавања

 

писмени испит

 

практична настава

20

усмени испит

60

колоквијум-и

20

……….

 

семинар-и

 

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор