Finansijska tržišta, FTR 204

Студијски програм/студијски програми:БИО, ПМ,РРП
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Финансијска тржишта ФТР 204
Наставник:др Слободан М. Илић
Статус предмета:Обавезни (БИО), Изборни (ПМ, РРП)
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

 • Стицање знања из области функционисања различитих сегмената финансијског тржишта
 • Усвајање знања о различитим инструментима и учесницима
 • Овладавање механизмима трговања у циљу обављања различитих финансијских послова

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • трговање на појединим сегментима финансијског тржишта,
 • оптималан избор инструмената у циљу обављања различитих финансијских послова
 • самостално обављање послова на берзи
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Појам, врсте и послови финансијских тржишта
 2. Институционални оквири за функционисање финансијских тржишта
 3. Инструменти на финансијском тржишту
 4. Учесници на финансијском тржишту
 5. Тржиште новца
 6. Тржиште капитала
 7. Тржиште хартија од вредности
 8. Девизно тржиште
 9. Берзанско и ванберзанско пословање

Практична настава

 1. Презентација семинарских радова и дискусија о њима
 2. Гостујући предавачи и истакнути стручњаци
 3. Посета Београдској берзи

Литература

 1. Ерић Д., Финасијска тржишта и инструменти , Чигоја штампа, Београд 2005.
 2. Јеремић З. , Финасијска тржишта, Факултет за финансијски менаџмент и осигурање, Београд 2003.
 3. Закон о хартијама од вредности
 4. Закон о берзама, берзанском пословању и берзанским посредницима
 5. Часопис: Бизнис и финансије
Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
22

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, коришћење интернета, посете берзама и државним институцијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе40Завршни испит 60
активност у току предавања10писмени испит
практичнa наставаусмени испит60
колоквијуми2×15

Оставите одговор