Internet pravo, IPR 814

Назив предмета: Интернет право ИПР 814

Наставник: др Слободан З. Ненадовић

Статус предмета: Обавезни (ЕПО)

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета

 • Упознавање са проблемима правног регулисања Интернета, који углавном произилазе из чињенице да је Интернет глобалног карактера, а сваки правни поредак везан за конкретну државу

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • коришћење Интернета у пословне сврхе у складу са правним прописима (унутрашњим и међународним) и уз поштовање права других субјеката, пре свега права из области интелектуалне својине

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Рачунарски програми као предмет правне заштите
 2. Топографија интегрисаних кола као предмет правне заштите
 3. Базе података као предмет правне заштите
 4. Заштита личних података и других права личности
 5. Законодавна и судска надлежност на Интернету
 6. Право на Интернет адресу
 7. Злоупотреба Интернет технологија
 8. Закључење уговора преко Интернета
 9. Електронска форма уговора (електронски потпис)
 10. Извршење уговора преко Интернета (електронска плаћања)
 11. Одговорност проваједера и других лица на Интернету
 12. Сајбер криминал

Практична настава

 1. Закључивање лиценцног уговора
 2. Случај “Yahoo” и други случајеви у вези с јурисдикцијом
 3. Случај “Ticketmaster” и други случајеви у вези с злоупотребама Интернет технологија
 4. Правни садржај Wев странице: privacy, disclaimer итд.
 5. Учешће на Online аукцији
 6. Компјутерски криминал у пракси наших судова

Литература

обавезна:

 1. Бесаровић В.: Интелектуална својина, Београд, 2005. (одговарајући делови)
 2. Дракулић М.: Основи компјутерског права, Београд, 1996. (одговарајући делови)
 3. Позитивноправни прописи у наведеним областима

додатна:

 1. Cyberspace Law for Non-Lawyers,www.eff.org/legal/CyberLaw_Course/

Број часова активне наставе 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавање ex catedra, вежбе на рачунару, решавање практичних случајева, састављање исправа

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 70

Завршни испит

поена 30

активност у току предавања

30

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испит

30

колоквијум-и

2X10

……….

 

семинар-и

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор