Internet servisi, INS 803

Студијски програм/студијски програми:ЕПО, МТ, БИО, ПМ, РРП
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Интернет сервиси ИНС 803
Наставник/сарадник:др Бранислав М. Јевтовић
Статус предмета:Обавезни (ЕПО), Изборни (МТ, БИО, ПМ, РРП)
Број ЕСПБ:6
Услов:Пословна информатика

Циљ предмета

 • Упознавање студената са историјатом, феноменологијом и употребним аспектима Интернета
 • Стицање знања о најважнијим сервисима Интернета
 • Практично оспособљавање за коришћење сервиса Интернета помоћу клијентских програма фирме Microsoft
 • Стицање практичних вештина претраживања Интернета у циљу налажења потребних пословних информација

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да:

 • подеси рачунар и Windows за приступ Интернету
 • користи електронску пошту у пословној комуникацији
 • користи Web претраживач за налажење потребних садржаја на Интернету
 • интерактивно комуницира са другим корисницима Интернета
 • преноси датотеке помоћу FTP сервиса
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Историјат и развој Интернета. Могућности повезивања на Интернет у Србији данас.
 2. Рачунарска опрема за повезивање на Интернет. Модем. Подешавање својстава телефонске везе.Подешавање Windows-aза приступ Интернету
 3. Сервис електронске поште. Кориснички интерфејс и подешавање Outlook Express-а. Рад са електронском поштом (припрема, слање, пријем, датотеке у прилогу).
 4. News сервис. Подешавање News сервиса. Рад са дискусионим групама. Слање и пријем порука, online/offlinе режим рада. Вођење контаката.
 5. Web сервис и Internet Explorer.Кориснички интерфејс Internet Explorer-а. Подешавање Internet Explorer-а, online/offline режим рада. Претраживање Интернета. Метапретраживачи – мобилни агенти. Меморисање Web адреса.
 6. Интерактивна комуникација корисника на Интернету. ICQ као chat клијент. Подешавање и прво извршавање ICQ. Кратке поруке, листе контаката и дељење апликација. Интернет телефонија и NetMeeting – хардверски захтеви, корснички интерфејс, подешавање. Повезивање, успостављање и раскидање везе.
 7. Сервис за пренос датотека на Интернету. Набавка и подешавање FTP Explorer-а. Кориснички интерфејс, преузимање и слање датотека. Рад у конзолном режиму, telnet сервис, клијент програм NetTerm и његове могуће примене. Успостављање, ток и раскидање telnet везе.

Практична настава

 1. Уградња и инсталирање модема. Пример подешавања параметара приступа за конкретног провајдера. Подешавање налога за електронску пошту.
 2. Слање, примање и прослеђивање електронске поруке. Коришћење опција Forward, CC. Bcc.
 3. Слање датотека уз поруку, форматирање поруке, додавање потписа, употреба шаблона. Организовање фолдера
 4. Дефинисање правила за пристигле поруке. Борба против нежељених порука. Рад са адресаром.
 5. Употреба Internet Explorer-а. Напредни начини претраживања помоћу претраживача Google и Погодак
 6. Примери коришћења FTP Explorer-а. Демонстрација интерактивне комуникације помоћу ICQ и NetMeeting-а

Литература:

 1. Перић Д.: ИНТЕРНЕТ СЕРВИСИ, ВИПОС, Ваљево, 2009.
 2. T. Calishain, R.Dornfest, GOOGLE ТРИКОВИ: САВЕТИ И АЛАТИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЈЕ ПРЕТРАЖИВАЊЕ, Компјутер библиотека, Чачак, 2006.
 3. D. Perić, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА, ВИПОС, Ваљево, 2008.
 4. B. Munnelly, P. Holden, ЕЦДЛ Уџбеник за курс Microsoft Office XP, Микро књига, 2005.
Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
22

Методе извођења наставе

Упознавање студената са теоријским аспектима и опцијама клијентских програма за Интернет сервисе у оквиру предавања. Практична примена и демонстрација ових опција у оквиру вежби, које се раде на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе40Завршни испит 60
активност у току предавања10писмени испит60
практичнa настава – тестусмени испит
колоквијуми30
семинари

 

Оставите одговор