Istraživanje tržišta, ITR 602

Студијски програм/студијски програми:МТ
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Истраживање тржишта   ИТР   602
Наставник:др Млађен Ж. Вићентић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:9

Циљ предмета

 • Оспособљавање студената за успешно обављање послова из области истраживања и анализе  тржишта
 • Стицање знања потребних за анализу, пројектовање и развој маркетиншких информационих система.

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да:

 • уради адекватно истраживање и анализу тржишта у квантитативном и квалитативном смислу
 • планира, организује и контролише функционисање маркетинг информационог система у предузећу
 • изгради одговарајући систем информација за побољшање процеса управљања маркетинг активностима
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Димензије истраживања тржишта
 2. Организација истраживања тржишта
 3. Етички аспекти истраживања тржишта
 4. Процес истраживања тржишшта
 5. Сегментација тржишта
 6. Истраживање понашања потрошача
 7. Анализа тражње
 8. Мерење тржишног и продајног потенцијала
 9. Концепција, структура и функционисање МИС – а

Практична настава

 1. Истраживање позиционираности конкретног предузећа на тржишту
 2. Анализа промена у маркетиншком окружењу
 3. Примена различитих метода  за истраживање тржишта на конкретном примеру
 4. Истраживање слушаности, гледаности и читаности медија на конкретној територији

Литература

 1. Ханић Х.: Истраживање тржишта и маркетинг информациони систем, Економски факултет, Београд, 2005
 2. Ханић Х., Вићентић М.: Истраживање маркетинга, ВЕШ Ваљево, 2001.
 3. Анђелковић С.: Истраживање понашања потрошача, Београдска пословна школа. Београд, 2002.
 4. Ханић Х. Маркетиншки информациони системи, Економски факултет Београд, 1991.
 5. Часопис Маркетинг, Publisher, Београд
Број часова активне наставе: 5
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
32

Методе извођења наставе

50% наставе излаже се “ex cathedra“ методом, а други део путем конретних истраживања (мањег обима) које реализују тимови студената и одбраном тих радова на часовима вежби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе70Завршни испит 30
активност у току предавања10писмени испит
практична наставаусмени испит30
колоквијуми40
истраживачки пројекат20

 

 

Оставите одговор