Kvantitativne metode, KVM 012

Студијски програм/студијски програми:студијски програми (ПМ, РРП)
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Квантитативне методе КВМ 012
Наставник:др Војислав В. Андрић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:9

Циљ предмета

 • Стицање знања за самостално статистичко истраживање и квантитативно анализирање економских и менаџмент појава
 • Разумевање принципа квантитативног решавања економских и менаџмент проблема.
 • Овладавање основним техникама и методама које се користе у квантитативним истраживањима

Исход предмета

Студент који успешно положи овај предмет оспособљен је за:

 • критичко сагледавање економских проблема и примену квантитативних метода у њиховом решавању
 • решавање организационих, маркетиншких и менаџерских проблема
 • анализу трошкова у мрежном моделу
 • одређивање коначног стања потраживања у предузећу
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Диференцијални рачун
 2. Функција двеју променљивих, екстремне вредности и условни екстрем
 3. Економске функције
 4. Финансијска математика, сложен каматни рачун и амортизација зајма
 5. Елементи теорије вероватноће, расподеле случајних променљивих
 6. Пословна статистика-метод узорка, оцене параметара основног скупа, регресија и корелација, тренд
 7. Матрице и детерминанте
 8. Марковљеви модели
 9. Модели управљања залихама у фиксном периоду при константној тражњи
 10. Линеарно програмирање
 11. Транспортни проблеми
 12. Теорија игара
 13. Мрежно програмирање

Практична настава

 1. Испитивање функција применом диференцијалног рачуна
 2. Тотални диференцијал и примена
 3. Методе интеграцује и примена
 4. Еластичност економских функција и примена
 5. Расподела параметара узорка
 6. Предвиђање развоја економских појава методом тренда
 7. Одређивање оптималног решења линеарног програмирања и транспортног проблема

Литература

1. Вугделија Д., Јовашевић Љ.: Елементи финансијске математике, ВИПОС, Ваљево, 2011.
2. Јовашевић Љ., Гледовић Б., Павловић В.: Квантитативне методе, ВИПОС, Ваљево, 2011
3. Јовашевић Љ., Гледовић Б. : практикум  Квантитативне методе, ВИПОС, Ваљево, 2010.
4. Економско математички методи и модели – Збирка решених проблема, Економски факултет, Београд, 2000.

Број часова активне наставе: 7
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
322

Методе извођења наставе

Теоретски наставни садржаји (40%) излаже се методом (ex cathedra), остало методом ‘cas’. За садржај предавања под 9-13 користи се софтвер (Pom For Windows i QM For Windows) тако да се у оквиру вежби раде практични примери на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе70Завршни испит 30
активност у току предавања10писмени испит30
практични рад у предузећуусмени испит
колоквијуми30
семинари30

 

 

Оставите одговор