Marketing, MAR 601

Студијски програм/студијски програми:сви студијски програми
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Маркетинг МАР 601
Наставник/сарадник:др Млађен Ж. Вићентић/ Ивана М. Мијаиловић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

 • Упознавање студената са маркетиншким начином размишљања, одлучивања и акције
 • Оспособљеност студента за примену концепција, поступака и метода за решавање маркетиншко – менаџерских проблема у производним и трговинским организацијама

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да:

 • уради истраживање и анализу тржишта
 • да дефинише оптималну понуду (4П), каkо би производе и услуге успешно пласирали на домаћем и међународном тржишту.
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Дефинисање маркетинга
 2. Маркетиншки информациони систем (МИС)
 3. Истраживање маркетинга
 4. Анализа и сегментација тржишта
 5. Истраживање потреба и мотива купaца
 6. Инструменти маркетинг микс – а
 7. Организовање потрошача и маркетинга
 8. Модели организовања маркетинга
 9. Маркетинг на интернету

Практична настава

 1. Сегментација тржишта конкрентног предузећа
 2. Самостално истраживање методом фокус групе
 3. Маркетиншка анализа студије случаја конкрентног преузећа
 4. Промотивне стратегије конкрентног предузећа

Литература

 1. Вићентић М.: Маркетинг, ВИПОС, Ваљево, 2008.
 2. Ханић Х.: Принципи маркетинга, Београдска банкарска академија, Београд, 2007.
 3. Милисављевић М. , Маричић Б. , Глигоријевић М. : Основи маркетинга, Економски факултет Београд, 2004.
 4. Котлер Ф.: Управљање маркетингом, Мате, Загреб, 2001.
 5. Jobber D., Fahy J. : Основи маркетинга, Data status, 2006.
 6. Часопис Маркетинг, Publisher, Београд
Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
31

Методе извођења наставе

50 % наставе излаже се „еx cathedra“ методом, а други део наставе изводи се анализом студија случаја из праксе, израдом семинарских радова, презентације, дебате…
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе70Завршни испит 30
активност у току предавања10писмени испит
практични рад у предузећуусмени испит30
колоквијуми40
семинари/необав. акт.20

Оставите одговор