Marketing usluga, MUS 604

Студијски програм/студијски програми: МТ, БИО
Врста и ниво студија: основне струковне студије/ниво I
Назив предмета: Маркетинг услуга МУС 604
Наставник: мр Биљана С. Рабасовић
Статус предмета: Обавезни (МТ), Изборни (БИО)
Број ЕСПБ: 9

Циљ предмета

 • Упознавање са услугама
 • Стицање знања о специфичности маркетинга у услужним делатностима
 • Овладавање методама организовања и управљања услугама

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • разумевање услужне економије
 • самостално организовање услужне делатности
 • одабир релевантних стратегија и ефикасно управљање услужним резултатом
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Основне карактеристике услуга и маркетинга услуга
 2. Услужни маркетинг
 3. Квалитет услуга
 4. Сатисфакција потрошача
 5. Дизајнирање и позиционирање услуга
 6. Политика цена и канали дистрибуције
 7. Људи и услужни амбијент
 8. Организација услужне делатности
 9. Планирање маркетинг стратегије
 10. Тржишне комуникације и имиџ
 11. Интернационализација услуга
 12. Маркетинг стратегије на виртуелним тржиштима

Практична настава

 1. Анализа примера из праксе
 2. Посета услужним фирмама
 3. Израда и анализа семинарских радова

Литература

 

1.       Суџук Д., Рабасовић, Б.: Маркетинг услуга, ВИПОС, Ваљево, 2010.
2.       Вељковић, С.: Маркетинг услуга, Економски факултет, Београд, 2009.
3.       Journal of Services Marketing, Emerald Group Publiching
4.       Сенић, Р. Сенић, В.: Менаџмент и маркетинг услуга, Економски факултет, Крагујевац
 

 

Број часова активне наставе: 5
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови:
3 2      

Методе извођења наставе

Теоријска настава, анализа примера, семинарски радови, посете предузећима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
  поена   поена
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава   усмени испит 30
колоквијуми 2X25    
семинари 10    

Оставите одговор