Menadžment kvaliteta, MKV 710

Назив предмета: Менаџмент квалитета МКВ 710

Наставник: мр Бранко Ж. Матић

Статус предмета: Обавезни (ПМ)

Број ЕСПБ: 9

Услов:

Циљ предмета:

  • Стицање основних знања о квалитету
  • Разумевање процесног приступа и принципа система менаџмента квалитетом
  • Упознавање са стандардизацијом у области квалитета
  • Разумевање комплексности управљања квалитетом
  • Овладавање основним методама и техникама управљања квалитетом

Исход предмета:

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

  • разумевање значаја и улоге управљања квалитетом
  • учествовање у изради документације система менаџмента квалитетом
  • коришћење основних метода и техника управљања квалитетом

Садржај предмета:

Теоријска настава

1. Основе квалитета
2. Управљање квалитетом
3. Нормативно регулисање квалитета
4. Контрола квалитета
5. Документација система менаџмента квалитетом
6. Тотално управљање квалитетом
7. Технологија управљања квалитетом
8. Методе и технике управљања квалитетом
9. Интегрисани системи менаџмента

Практична настава:

1. Документација система менаџмента квалитетом
2. Упознавање са стандардом СРПС ИСО 9000:2008
3. Упознавање са стандардом СРПС ИСО 9001:2008
4. Упознавање са стандардом СРПС ИСО 14001:2006
5. Упознавање са OHSAS 18001
6. Упознавање са поступком интерних провера
7. Употреба метода и техника управљања квалитетом

Литература:

 

1. Митровић Ж.: Управљање квалитетом, ФОН, Београд, 2008.
2. Филиповић, Ј., Систем менаџмента квалитетом, ФОН, Београд, 2010.
3. Станивуковић Д. и други Систем квалитета ИСО 9000: 2000, Истраживачки и технолошки центар, Нови Сад, 2003.
4. Илић, В., Управљање квалитетом, Мегатренд универзитет, Београд, 2007,
5. Орлић С. и В.: Тумачење и примена стандарда ИСО 9001/2000, Пословна политика, Београд, 2004.
6. СРПС ИСО 9000:2008
7. СРПС ИСО 9001:2008

Број часова активне наставе 7

Остали часови

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:

Теоријска предавања, практичан рад, вежбе, студије случаја, презентације, дискусије, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена: 70

Завршни испит

поена: 30

активност у току предавања

10

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испит

30

колоквијум-и

2Х20

……….

 

семинар-и

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор