Menadžment ljudskih resursa, HRM 705

Назив предмета: Менаџмент људских ресурса ХРМ 705

Наставник: др Миливоје М. Станковић

Статус предмета: Изборни (МТ, БИО, РРП)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Упознавање са филозофијом МЉР
 • Стицање знања, способности и вештина из области МЉР
 • Упознавање функционалних области МЉР
 • Овладавање методама и техникама МЉР

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • увођење и примену МЉР у наше организације
 • примену стечених знања, способности и вештина из области МЉР
 • решавање практичних проблема
 • примену метода и техника МЉР

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Увод у МЉР и стање и тенденције у нашим организацијама
 2. Анализа посла
 3. Планирање људских ресурса
 4. Регрутовање и селекција кандидата
 5. Обука и развој запослених
 6. Награђивање запослених
 7. Радни односи и колективно преговарање
 8. Заштита здраавља и сигурност запослених
 9. Управљање флуктуацијом

Практична настава

 1. Анализа стања и кораци у процесу увођења МЉР
 2. Анализа посла на конкретном примеру
 3. Примена метода планирања
 4. Избор метода регрутације и селекције
 5. Праћење унутрашње покретљивости запослених
 6. Избор система награђивања

Литература

 1. Станковић М.: Менаџмент људских ресурса, ВИПОС, Ваљево, 2009.
 2. Богићевић Б.: Менаџмент људских ресурса, Економски факултет, Београд, 2006.
 3. Torrington D. i dr.: Менаџмент људских ресурса, Дата статус, Београд, 2004.
 4. Јовановић М.: Менаџмент људских ресурса, Мегатренд Универзитет примењених наука, Београд, 2004.                                                                                                           
 5. Пржуљ Ж.: Менаџмент људских ресурса, Институт за развој МСП, Београд, 2002.
 6. Desler G.: Human Resource Mnagement, Pearson, 2005.

Број часова активне наставе 4

Предавања: 2

Вежбе: 2

Методе извођења наставе

Усмено излагање, разговор, дискусија,анализа случаја, демонстрација улоге

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 70

Завршни испит

поена 30

активност у току предавања

5

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испит

30

колоквијум-и

2X25

……….

 

семинар-и

15

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор