Menadžment, MEN 701

Студијски програм/студијски програми:сви студијски програми
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Менаџмент МЕН 701
Наставник/сарадник:мр Бранко Ж. Матић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

 • Упонавање са менаџментом као основном функцијом савременог предузећа
 • Стицање знања о процесима менаџмента и начину њиховог организовања и функционисања
 • Овладавање основним менаџмент техникама и методама
 • Припрема студената за изучавање специјалистичких дисиплина менаџмента

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • разумевање значаја и улоге менаџмента у предузећу
 • самостално организовање процеса менаџмента на оперативном и средњем нивоу
 • изучавање специјалистичких менџмент дисциплина
 • самостално праћење развоја теорије и праксе менаџента
 • коришћење метода, техника и софтвера за менаџмент
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Основни аспекти предузећа и управљања
 2. Појам и садржај менаџмента
 3. Развој менаџмента
 4. Процес планирања
 5. Процес организовања
 6. Процес вођења
 7. Процес контролисања

Практична настава:

 1. Студија случаја појединих предузећа и успешних менаџера
 2. Доприноси теоретичара менаџмента
 3. Израда планова и SWOT анализе
 4. Израда организационих шема
 5. Израда систематизације радних места
 6. Методе мотивације
 7. Документација система менаџмента квалитето

Литература

1. Матић Б.: Менаџмент, ВИПОС, Ваљево, 2008.
2. Матић Б.: Менаџмент практикум, ВИПОС, Ваљево, 2010.
3. Јовановић П.: Менаџмент Теорија и пракса, Графослог, Београд, 2004.
4. Robbins S., Koulter M.: Менаџмент, Дата статус, Београд, 2005.
5. Бабић, В., Увод у менаџмент, Економски факултет, Крагијевац, 2009.
6. Ерић Д.: Увод у менаџмент, Економски факултет, Београд, 2000.
7. Стонер Џ.,Фридман Е., Џилберт Д.: Менаџмент, Желнид, Београд, 1997.

Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
22

Методе извођења наставе

Теоријска предавања, практичан рад, вежбе, студије случаја, презентације, дискусије, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе70Завршни испит 30
активност у току предавања10писмени испит
практични рад у предузећуусмени испит30
колоквијуми2×20
семинари/необав. акт.2×10

Оставите одговор