Menadžment preduzeća, MPR 707

Назив предмета: Менаџмент предузећа МПР 707

Наставник: мр Бранко Ж. Матић

Статус предмета: Обавезни (ПМ)

Број ЕСПБ: 9

Услов: Нема

Циљ предмета

 • Стицање знања о менаџменту предузећа
 • Оспособљавање за улоге топ и средњих менаџера у малим и средњим предузећима
 • Стицање знања потребних за наставак студија

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да:

 • разуме менаџмент предузећа као целине
 • самостално организује и управља процесима менаџмента на оперативном и средњем нивоу
 • спроведе у пракси изучаване области менаџмента

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Карактеристике савременог предузећа
 2. Организациони типови предузећа
 3. Ефикасност и ефективност предузећа
 4. Животни циклуси предузећа
 5. Управљање предузећем
 6. Управљање према циљевима (МБО)
 7. Управљање кризом
 8. Менаџмент квалитетом
 9. Менаџмент информациони систем
 10. Понашање у организацијама
 11. Тимови и тимски рад
 12. Лидерство и пословна изврсност

Практична настава

 1. CASE анализа појединих предузећа
 2. Законска овлашћења и одговорност менаџера
 3. Посета предузећу
 4. Менаџмент игра ТОПСИМ
 5. Симулација управљања према циљевима
 6. Тумачење стандарда ЈУС ИСО 9001

Литература

 

1. Матић Б.: “Менаџмент предузећа”, ВИПОС Ваљево, 2008.
2. Јанићијевић, Н., Организационо понашање, Дата статус, Београд, 2008.
3. Jанићијевић, Н., Управљање организационим променама, Економски факултет, Београд, 2007.
4. Петковић М.: “Организација”, Економски факултет, Београд, 2006.
5. Дулановић Ж., Ондреј Ј. “Организациона структура и промене”, ФОН, Београд, 2005
6. Хелета, М., TQM модел изврсности, Едукта, Београд, 2004.
7. Турбан, Е., Информациона технологија за менаџмент, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
8. Милеуснић Н.:, “Менаџмент предузећа”, Савез рачуновођа и ревизора, Београд, 1998.
9. Dzerald Grinberg, Robert A. Baron, “Понашање у организацијама”, Желнид, Београд, 1998.

Број часова активне наставе 8

Остали часови

Предавања: 4

Вежбе: 2

Други облици наставе: 2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Теоријска предавања, практичан рад, вежбе, студије случаја, презентације, стручна екскурзија, симулација TOPSIM II – Management game

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена: 60

Завршни испит

поена 40

активност у току предавања

10

писмени испит

 

практична настава

15

усмени испит

40

колоквијум-и

20

……….

 

семинар-и

15

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор