Menadžment prodaje, MNP 608

Назив предмета: Менаџмент продаје МНП 608

Наставник: др  Млађен Ж. Вићентић

Статус предмета: Обавезни (МТ) Изборни (ЕПО, ПМ, РРП)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Упознавање са менаџментом продаје као битном функцијом
 • Стицање знања о менаџменту продаје
 • Овладавање вештинама менаџмента продаје

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • самостално управљање продајном функцијом
 • успешно коришћење вештина и метода менаџмента продаје

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Еволуција садржаја продаје
 2. Токови менаџмента продаје
 3. Утицај окружења на програм продаје
 4. Корпоративна маркетинг стратегија и програм продаје
 5. Предвиђање и прогнозирање продаје
 6. Организовање продаје и продајна квота
 7. Реализовање прорама продаје
 8. Оцена и контрола програма продаје
 9. Интернационална продаја и менаџмент продаје

Практична настава

 1. Анализа примера из праксе
 2. Посета предузећима
 3. Израда и анализа семинарских радова

Литература

 1. Ловрета С., Јанићијевић Н., Петровић Г.: Продаја и менаџмент продаје,Савремена администрација, Београд, 2003.
 2. Павловић Ђ.: Менаџмент продаје,ВЕШ Ваљево, 2007. (у припреми)
 3. Гашовић М.: Менаџмент продаје, Савремена администрација, Београд, 2003.
 4. Котлер Ф. : Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Адижес, 2004.
 5. Портер М. : Конкурентска предност, Адижес, 2006.

Број часова активне наставе 4

Предавања: 2

Вежбе: 2

Методе извођења наставе

Теоријска настава, вежбе, презентација практичних радова и дискусија о њима, тестови, довођење успешних менаџера, стручне екскурзије

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 70

Завршни испит

поена 30

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

 

колоквијум-и

2X15

……….

 

семинар-и

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор