Menadžment u bankarstvu i osiguranju, MBO 211

Студијски програм/студијски програми:БИО
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Менаџмент у банкарству и осигурању МБО 211
Наставник:др Живка М. Ђурић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:9

Циљ предмета

 • Стицање знања из области савремених теоријских, компаративних, системских и практичних аспеката банкарског менаџмента и специфичностима управљања организацијама за осигурање
 • Оспособљавање за разумевање сложених процеса финансирања
 • Упознавање са свим врстама ризика и обезбеђења од настанка истих

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • обављање послова инвестиционог банкарства
 • избор оптималног начина финансирања и инвестиција у банкама и осигуравајућим компанијама
 • управљање ризицима у банкарству и осигурању
 • менаџерске послове на нивоу филијала
Садржај предмета

Теоријска настава

1. Основе савременог банкарства и осигурања

2. Инвестиционо банкарство

3. Организационе структуре у банкарству

4. Управљање банкарским ризицима

5. Кризе и санације банака

6. Управљање ризицима у осигурању

7. Инвестирање у организацијама за осигурање

8. Управљање људским ресурсима осигуравача

9. Управљање финансијским ресурсима осигуравача

10.»Лиценцирање» субјеката у процесу осигурања

Практична настава

 1. Оцена кредитне способности клијената
 2. Анализа профитабилности банака
 3. Анализа билансних података банака и осигуравајућих компанија и клијената
 4. Израда уговора о осигурању према различитим захтевима
 5. Презентација студентских радова

Литература

1. Ћировић М.: Банкарски менаџмент, Bridge Company, Београд, 2006.

2. Кочовић Ј., Шулејић П.: Осигурање, Економски факултет, Београд, 2004.

3. Шулејић П.: Право осигурања, Правни факултет, Београд, 2002.

4. Менаџмент у осигурању, ДДОР Нови Сад ад, Нови Сад, 2001.

5. Ћировић М.: Фузија и аквизиције, Пигмалион, Нови Сад, 2004.

6. Ћурћић У.: Банкарски потфолио менаџмент, Нови Сад, 1995.

7. Барјактаревић Ракочевић С.: Инвестиционо банкарство и тржиште хартија од вредности, ЗадужбинаАндрејевић, Београд, 2004.

8. Перовић В.: Послови инвестиционог банкарства, Подгорица, 1997.

Број часова активне наставе: 5
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
32

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, коришћење интернета, посете банкама и државним институцијама
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе60Завршни испит 40
активност у току предавања10писмени испит
практичнa наставаусмени испит40
колоквијуми2×25
необавезна активност5

Оставите одговор