Međunarodna računovodstvena regulativa, MRS 130

Назив предмета: Међународна рачуноводствена регулатива МРС 130

Наставник: мр Момчило С. Васиљевић

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 9

Циљ предмета

Упознавање студената са:

 • Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима ревизије и њјиховом применом у различитим земљама.
 • Састављањем и презентирањем финансијских извештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима.
 • Значејем примене Међународних стандарда ревизијс као услова за повећање доступности финансијским институцијама на међународном тржишту капитала и привлачења страних инвеститора.

Исход предмета

Студент који положи овај испит оспособљен је за:

 • Састављање међународно упоредивих финансијских извештаја
 • Разумевање и коришћење упоредивих финансијских извештаја
 • Примену међународних стандарда ревизије
 • Стицање појединих стручних звања у рачуноводству и ревизији

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Циљеви и квалитативна обележја финансијских извештаја у складу са МРС
 2. Презентирање финансијских извештаја
 3. Консолидовање финансијских извештаја
 4. Признавање и мерење имовине, обавеза, прихода и расхода
 5. Објављивање извештаја
 6. Структура међународних стандарда ревизије
 7. Примена међународних стандарда ревизије

Практична настава

 1. Анализа конкретних примера из области рачуноводства и ревизије
 2. Случајеви из праксе различитих земаља- case study
 3. Анализа конкретних извештаја о извршеној ревизији
 4. Презентација и одбрана семинарских радова из области рачуноводства и ревизије
 5. Дебате о практичним примерима

Литература

 1. Међународни рачуноводствени стандарди
 2. Међународни стандарди финансијског извештавања
 3. Међународни стандарди ревизије
 4. Часописи из области рачуноводства и ревизије

Број часова активне наставе 8

Остали часови

Предавања: 4

Вежбе: 2

Други облици наставе: 2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања, еx catedra, вежбе `case study` метода, колоквијуми,, семинари, практичан задатак у мањим групама (тимовима) – конкретан пример анализе пословања предузећа на бази финансијских извештаја одабраног предузећа, обрада података у Microsoft Excel-u, презентације обрађених примера -дискусија, дилеме, проблеми, континуирано вредновање рада студената

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 60

Завршни испит

поена 40

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

20

усмени испит

 

колоквијум-и

20

……….

 

семинар-и

10

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор