Međunarodni biznis, MEB 610

Назив предмета: Међународни бизнис МЕБ 610

Наставник: мр Драгослава С. Средојевић

Статус предмета: Обавезни (МТ, БИО, ЕПО) Изборни (ПМ, РРП)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Упознавање са принципима, стратегијама и вештинама, неопходним за остваривање међународно релевантног тржишног успеха
 • Упознавање и разумевање реалних и финансијских међународних односа
 • Упознавање са конкретним примерима и начинима укључивања и опстанка на светском тржишту

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • разумевање форми и примену инструмената у међународном бизнису
 • избор начина укључивања, позиционирања и опстанка на светском тржишту

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Ефекти глобализације и интернационализације пословања
 2. Пословне димензије међународног окружења
 3. Међународно тржишно таргетирање
 4. Форме међународног пословања; различити приступи при избору облика пословања на иностраном тржишту
 5. Управљачко-рачуноводствени проблеми међународног пословања
 6. Финансијско-комерцијални проблеми међународног пословања
 7. Инструменти међународног маркетинга у функцији интернационализације пословања
 8. Стратегијско усклађивање инструмената међународног маркетинга

Практична настава

 1. Пословни случајеви из домаће и међународне праксе из области међународног бизниса
 2. Израда и презентација семинарских радова
 3. Посете компанијама и међународним институцијама

Литература

 1. Средојевић Д., Стојадиновић-Јовановић. С., Васиљевић М.: Међународни бизнис, ВИПОС, Ваљево, 2009.
 2. Ракита Б.: Међународни бизнис и менаџмент, Економски факултет, Београд 2006
 3. Ракита Б.: Међународни маркетинг, Економски факултет, Београд 2004.
 4. Јовановић Гавриловић П.: Међународно пословно финансирање, Економски факултет, Београд, 2001.
 5. Митровић Ђ.: Земље у транзицији и глобализација, Економски факултет, Београд, 2006.
 6. Живковић А., Бојовић П., Средојевић Д., Сенић В.: Менаџмент девизног пословања, ауторско издање, Београд 2005.
 7. Салаи С., Васиљев С., Ковачевић Жнидершић Р., Јовић М., Сударевић Т.: Маркетинг студије случаја, НИП Суботичке новине, Суботица, 1996.

Број часова активне наставе 4

Предавања: 2

Вежбе: 2

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, презентације домаћих тематских радова, дискусије по дискусионима групама, анализе студија случаја, тестови, колоквијуми.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 70

Завршни испит

поена 30

активност у току предавања

15

писмени испит

практична настава

 

усмени испит

30

колоквијум-и

2X20

……….

семинар-и

15

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор