Operacioni menadžment, OPM 702

Назив предмета: Операциони менаџмент ОПМ 702

Наставник: др Драган В. Васиљевић

Статус предмета: Обавезни (ПМ)

Број ЕСПБ: 9

Циљ предмета

 • Стицање теоријских и практичних знања о основама операционог менаџмента
 • Припрема за менаџерске послове у производњи
 • Овладавање методама и техникама операционог менаџмента

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • управљање процесима који садрже технолошку компоненту у производним и услужним предузећима
 • праћење развоја операционог менаџмента

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Увод у операциони менаџмент
 2. Локација објеката
 3. Пројектовање распореда производа и процеса
 4. Управљање ресурсима и залихама
 5. Модели предвиџања и управљања
 6. Управљање логистиком и ланцима снабдевања
 7. Конкурентно инжењерство
 8. Just-in-time производња
 9. Евалуација перформанси и benchmarking
 10. Континуално унапређење и реинжењеринг процеса
 11. Операциони менаџмент и електронско пословање
 12. Интегрисани операциони менаџмент

Практична настава

 1. Планирање капацитета
 2. Планирање материјалних потреба (MRP)
 3. Планирање потреба дистрибуције (DRP)
 4. Планирање одржавања техничких система
 5. Праћење квалитета процеса методом MIP
 6. Логистичке игре

Литература

 

1. Васиљевић Д.: Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, ФОН, Београд, 2008.
2. Васиљевић Д.: Основе операционог менаџмента, скрипта у електронском облику, ФОН, Београд, 2006.
3. Тодоровић Ј., Лечић-Цветковић Д.: Управљање прозводњом:менаџмент, модел, Интернет, ФОН, Београд, 2005.
4. Радовић, М., Пројектовање производних система, ФОН, Београд, 2006.
5. Bloomberg D., Логистика, Мате Загреб, 2006.
6. Булат, В., Менаџмент производних процеса, ВЕШ, Крушевац, 2001.
7. Chase R., Aquilano N., Jacobs R.: Operations management for competitive advantage, McGraw-Hill, 2004.
8. Тодоровић Ј.: Производња јуст-ин-тиме, Ликос, Београд, 1996.

Број часова активне наставе 7

Остали часови

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Теоријска предавања, студије случаја, креативне радионице, презентације савремених софтверских пакета, методе симулације, посете предузећима

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 65

Завршни испит

поена 35

активност у току предавања

10

писмени испит

35

практична настава

10

усмени испт

 

колоквијум-и

2X10

……….

 

семинар-и

25

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор