Osiguranje, OSI 202

Студијски програм/студијски програми:БИО
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Осигурање ОСИ 202
Наставник:др Живка М. Ђурић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:9

Циљ предмета

 • Упознавање студената, њихово схватање и разумевање значаја, улоге и вредности осигуравајуће функције
 • Савладавање осигуравајућих процеса и механизама рада институција осигурања
 • Развијање способности за индивидуално и тимско решавање проблема у осигурању коришћењем метода и техника рада

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • самосталан рад на пословима вишег степена сложености у осигурању
 • послове осигурања имовине и лица – менаџерске послове на нивоу одељења и сектора у осигурању
 • процену ризика и могућност дефинисања и избора оптималних опција
Садржај предмета

Теоријска настава

1. Осигурање као правна и економска категорија 2. Предмет и врсте осигурања 3. Општи и посебни услови осигурања 4. Функције у осигурању 5. Маркетинг функција у осигурању 6. Документи у осигурању 7. Уговорни аспекти осигуравајућег процеса 8. Накнаде штете у осигурању 9. Организација осигуравајућих друштава 10. Надзор над радом осигуравајућих организација 11. Управљање осигуравајућим друштвом – менаџмент у осигурању 12. Осигуравајуће друштво као финансијска институција 13. Фондови осигурања 14. Хармонизација послова осигурања са стандардима ЕУ

Практична настава

 1. Попуњавање докумената осигурања (полиса, листа покрића)
 2. Продаја осигурања (практични примери)
 3. Приказ и анализа штете у осигурању
 4. Израда уговора о осигурању (практични примери)
 5. Коришћење софтвера за стандардне послове у осигурању

Литература

Обавезна: 1. Шулејић П.: Право осигурања, Правни факултет, Београд, 2002. 2. Кочовић Ј., Шулејић П.: Осигурање, Економски факултет, Београд, 2004. 3. Закон о осигурању
Помоћна: 1. Маровић Б.: Осигурање и шпедиција, Stylos, Нови Сад, 2000. 2. Токови осигурања – часопис за теорију и праксу осигурања, Дунав осигурање 3. Лист акционарског друштва за осигурање и реосигурање ДДОР Нови Сад 4. Ревија за право осигурања, Удружење за право осигурања Републике Србије
Број часова активне наставе: 5
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
32

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, коришћење интернета, посете осигуравајућим компанијама и државним институцијама
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе60Завршни испит 40
активност у току предавања10писмени испит
практичнa наставаусмени испит40
колоквијуми2×25
необавезна активност5

Оставите одговор