Osnovi prava i kompanijskog prava, OPK 005

Студијски програм/студијски програми:БИО, ЕПО, ПМ
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Основи права и компанијског права ОПК 005
Наставник:др Марко М. Ђурђевић, др Слободан З. Ненадовић,
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

– Упознавање са правним окружењем у коме послују привредни субјекти, разумевање принципа правног регулисања привредног живота.

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да:

 • региструје предузеће у некој од правом предвиђених форми
 • оствари увид у податке о привредним субјектима
 • створи основу за разумевање правног аспекта осталих предмета
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Право као начин регулисања привредних односа
 2. Закони и други општи правни акти као извори правних норми
 3. Физичка и правна лица као субјекти правних односа
 4. Својина и заложно право
 5. Интелектуална својина
 6. Радни односи
 7. Привредни субјекти – оснивање, правни атрибути, реорганизација и стечај
 8. Врсте привредних субјеката – предузетник, доо, ад
 9. Специјализована привредна друштва
 10. Повезивање привредних друштава
 11. Право конкуренције и антимонополско право
 12. Потрошачко право

Практична настава

 1. Претраживање база података правних прописа
 2. Састављање уговора о стицању својине
 3. Конституисање хипотеке
 4. Састављање уговора о раду и радноправних решења
 5. Састављање аката о оснивању привредних друштава
 6. Уписи и претраживање привредних регистара

Литература

 1. Лукић, Кошутић: Увод у право, Београд, 2004.
 2. Васиљевић: Компанијско право, Београд, 2005.
 3. Позитивноправни прописи у наведеним областима
Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
22

Методе извођења наставе

Предавање ex catedra, вежбе, решавање практичних случајева, састављање исправа
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе70Завршни испит 30
активност у току предавања10писмени испит30
практичнa наставаусмени испит
колоквијуми60
семинари

Оставите одговор