Osnovi računovodstva, ORN 103

Студијски програм/студијски програми:МТ, БИО, ЕПО
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Основи рачуноводства ОРН 103
Наставник/сарадник:мр Јелица М. Божанић, мр Момчило С. Васиљевић, мр Сања В. Радовановић
Статус предмета:Обавезни (МТ, БИО), Изборни (ЕПО)
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

Стицање основних знања из рачуноводства применљивих у струци, кроз разумевање:

 • рачуноводственог циклуса
 • рачуноводства као језика пословања и информационог система
 • рачуноводства као темеља пословног одлучивања

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • разумевање логике рачуноводственог евидентирања пословања
 • састављање основних финансијских извештаја, њиховог читања и разумевања
 • закључивање о битним факторима улагања капитала и његове предузетничке употребе
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Рачуноводство – садржај, концепт, циљеви
 2. Рачуноводствени процес (циклус)
 3. Инструменти рачуноводства
 4. Рачуноводство имовине
 5. Рачуноводство капитала и обавеза
 6. Рачуноводство трошкова и прихода
 7. Утврђивање резултата пословања
 8. Погонско рашуноводство
 9. Годишњи рачун
 10. Финансијски извештаји
 11. Разумевање финансијских извештаја различитих пословних субјеката
 12. Основни концепти међународног рачуноводства

Практична настава

 1. тачка 4-12 `case` метода – случајеви који илуструју теоријску наставу
 2. тачка 4-12 теме за семинарске радове
 3. израда задатака из Практикума

Литература

 1. Милићевић Д., Божанић Ј., Васиљевић М.: Рачуноводство, ВИПОС, Ваљево, 2009.
 2. R. Meigs & W. Meigs: Рачуноводство – Мате Загреб, 2005.
 3. Радовановић С. и други: Практикум из Основа рачуноводства, ВИПОС, Ваљево, 2009.
 4. Закони и прописи из области рачуноводства
 5. Часописи из области рачуноводства

Број часова активне наставе: 4

Предавања:

Вежбе:

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

2

2

Методе извођења наставе

Предавања, еx catedra, вежбе `case` метода, колоквијуми, индивидуално и тимско решавање `case` метода, семинари, групна обрада тема на примеру конкретног предузећа и презентација рада, континуирано вредновање рада студената

Оцена знања (максимални број поена 100)

поена

поена

Предиспитне обавезе

70

Завршни испит

30

активност у току предавања

10

писмени испит

практичнa настава

/

усмени испит

30

колоквијуми 2

60

*семинари и остале изборне активности 10 поена

Оставите одговор