Ponašanje potrošača, POP 612

Назив предмета: Понашање потрошача ПОП 612

Наставник: др Слободан Ђ. Анђелковић

Статус предмета: Обавезни (МТ)

Број ЕСПБ: 9

Циљ предмета

 • Упознавање природе, врста и функција потрошње
 • Упознавање homo consumens-a, и потрошачког друштва
 • Упознавање начина стимулисања и усмеравања потрошње

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • истраживање и предвиђање потрошње одређених појединаца и група
 • истраживање и предвиђање потрошње одређене робе или услуге
 • оцену туђих истраживања понашања потрошача, и планове утицаја на њега

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Потрошња и потребе, природне и вештачке, јаке и слабе.
 2. Биолошко и социјално, рационално и ирационално у потрошњи.
 3. Нова значења и облици потрошње ( симболичка, демонстративна).
 4. Типови личности и потрошња.
 5. Слојеви и потрошња.
 6. Културе и поткултуре, и потрошња.
 7. Узрастне групе као потрошачке групе.
 8. Насеља и потрошња
 9. Динамика потрошње, њени ендогени и егзогени фактори.
 10. Економски циклуси и потрошња.
 11. Задовољавање, појачавање и стварање потреба задовољаваних потрошњом.
 12. Управљање, манипулација и еманципација потрошњом.

Практична настава

 1. Експликација и анализа садашњих и потреба на узрасту младих а задовољаваних потрошњом, неког старијег.
 2. Анализа потрошње неке познате особе (припадника “симболичке елите”), ради утврђивања њене природе.
 3. Анализа пропагандних порука медија, са аспекта њихове успешности и неуспешности, манипулативне и еманципаторске природе.
 4. Анализа стварне, очекиване и могуће потрошње, неког конкретног слоја код нас.
 5. Анализа стварног и могућег утицаја наше отворености или затворености према свету, на потрошњу неког конкретног слоја код нас.
 6. Утврђивање типа личности неке познате особе (може и студента), њене садашње и могуће потрошње.

Литература

 1. Маричић Б: Понашање потрошача-маркетиншки приступ, Савремена администрација, Београд, 2008.
 2. Марјановић Р.: Пословно комуницирање, Виша економска школа, Ваљево, 2003.
 3. Katona G: Psihološka anаliza ekonomskog ponašanjа,. Panorama, Zagreb, 1965.
 4. Исаковић З.: Увод у пропаганду, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1991.
 5. Le Blanc G., Psychosociologie de la vent,. Ed. Universitaires, Paris 1971.
 6. Soziologie wirtschaftlichen Handelns, Westdeutscher Verlag, Opladen 1987.

Број часова активне наставе 5

Теоријска настава: 3

Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе, консултације, литература, медији, интернет, семинарски рад, рад у виртуелном предузећу Школе…

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

70

Завршни испит

30

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

усмени испит

30

колоквијум-и

2×25

 

семинар-и

10

Начини провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор