Poslovna etika, PET 006

Назив предмета: Пословна етика ПЕТ 006

Наставник: др Снежана Р. Михајлов

Статус предмета: Изборни (сви студијски програми)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

  • Упознавање са моралом и етиком, моралним проблемима, дилемама и њиховим решавањем уопште, и онима са којима се сусрећу техничари и пословни људи током свог рада
  • Упознавање са различитим моралима и етикама, природом човека, друштва и својих позива
  • Проширивање опште културе и корекција чисто позивног образовања

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

  • сензибилизацију за моралну страну живота, свог рада, и рада других у свом позиву
  • разликовање моралног и неморалног, уважавање и потреба за вредностима и врлинама
  • разрешавање моралних дилема у раду, и животу
  • аутономију, одсуство зависности од спољашњих ауторитета и правне регулативе

Садржај предмета

Теоријска настава
1. Социолошки појам морала
2. Основне карактеристике морала
3. Функције морала
4. Структура морала
5. Радни морал као облик морала
6. Норме радног морала            
7. Морал и морални живот
8. Појмовно одређење етике
9. Основне етичке категорије
10. Настанак и развој пословне етике
11. Предмет пословне етике
12. Одговорност и етика пословања
13. Глобализација и пословни морал
Практична настава
1. Анализа различитих примера моралних дилема  
2. Примери решавања етичких недоумица и дилема
3. Значај корпоративне културе за пословну етику
4. Културолошки обрасци и модели пословног понашања
5. Етичке норме професионалног понашања
6. Етички кодекси анализа са предлозима за њихово побољшавање
7. Информацијска етика
8. Пословна етика и заштита животне средине

Литература

1. Ракас С.: Увод у пословну етику, Мегатренд, Универзитет примењених наука Београд, 2006.
2. Мark R. Amstuc: Међународна етика, Службени гласник, Београд, 2010.
3. Марјановић Р.: Увод у инжењерску и пословну етику, Виша економска школа, Ваљево, 2006.
4. Драмон Џ., Беин Б. : Пословна етика, Клио, Београд, 2001.
5. Ričard T. De Dzordz: Пословна етика, «Филип Вишњић», Београд, 2003.
6. Миљевић М. : Пословна етика и комуницирање, Универзитет Сингидунум, Београд, 2008.


Број часова активне наставе 4

Предавања: 2

Вежбе: 2

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе, консултације, Интернет, литература, медији, семинарски рад…

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 50

Завршни испит

поена 50

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

усмени испит

50

колоквијум-и

2×15

семинар-и

15

Начини провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор