Poslovna informatika, PSI 004

Студијски програм/студијски програми:студијски програми (MT, БИО, ЕПО)
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Пословна информатика ПСИ 004
Наставник/сарадник:мр Андрија Д. Тошић
Статус предмета:Обавезни (МТ, БИО, ЕПО)
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

 • Стицање рачунарске писмености у контексту пословног окружења
 • Припрема за примену рачунара у струци

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • примену стечених знања и вештина у области информационих технологија, употребу рачунара и рад са датотекама, рад са програмским пакетима за канцеларијско пословање
 • могућност добијања ECDL сертификата
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Основи информационих технологија
 2. Пословна примена рачунара
 3. Употреба рачунара и рада са датотекама
 4. Обрада текста
 5. Табеларни прорачуни
 6. Базе података
 7. Презентације
 8. Интернет и комуникације

Практична настава

 1. Рад са датотекама.
 2. Обрада текста.
 3. Табеларни прорачуни.
 4. Презентације.
 5. Основни Интернет сервиси.
 6. Пословна преписка. Извештаји. Елементи електронског пословања.

Литература

 1. Перић Д.: Пословна информатика, ВИПОС, Ваљево, 2008.
 2. Munnelly B., Holden P: ECDL4 – уџбеник за курс MicrosoftOfficeXP, Микро књига, Београд, 2005.
 3. Toшић А. :Пословна информатика, ВЕШ 2006.
Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
22

Методе извођења наставе

Предавања, индивидуалне вежбе студената за рачунаром (технике коришћења програма, припрема самосталних радова).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе70Завршни испит 30
активност у току предавања12писмени испит30
практични радусмени испит
колоквијуми3×16
семинари/необав. активн.4×5

Оставите одговор