Poslovna informatika, PSI 014

Студијски програм/студијски програми: студијски програми (ПМ, РРП)
Врста и ниво студија: основне струковне студије/ниво I
Назив предмета: Пословна информатика ПСИ 014
Наставник/сарадник: мр Андрија Д. Тошић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Стицање рачунарске писмености у контексту пословног окружења
 • Припрема за примену рачунара у струци

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • примену стечених знања и вештина у области информационих технологија, употребу рачунара и рад са датотекама, рад са програмским пакетима за канцеларијско пословање
 • могућност добијања ECDL сертификата
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Основи информационих технологија
 2. Пословна примена рачунара
 3. Употреба рачунара и рада са датотекама
 4. Обрада текста
 5. Табеларни прорачуни
 6. Базе података
 7. Презентације
 8. Интернет и комуникације

Практична настава

 1. Рад са датотекама.
 2. Обрада текста.
 3. Табеларни прорачуни.
 4. Презентације.
 5. Основни Интернет сервиси.
 6. Пословна преписка. Извештаји. Елементи електронског пословања.

Литература

 1. Перић Д.: Пословна информатика, ВИПОС, Ваљево, 2008.
 2. Munnelly B., Holden P: ECDL4 – уџбеник за курс MicrosoftOfficeXP, Микро књига, Београд, 2005.
 3. Toшић А. :Пословна информатика, ВЕШ 2006.
Број часова активне наставе: 5
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови:
2 2 1

Методе извођења наставе

Предавања, индивидуалне вежбе студената за рачунаром (технике коришћења програма, припрема самосталних радова).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена поена
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току предавања 5 писмени испит
практични рад 20 усмени испит
колоквијуми 3×10 практични испит на рачунару 30
семинари/необав. активн. 15

Оставите одговор