Poslovna logistika, PLG 605

Студијски програм/студијски програми:ПМ, МТ, РРП
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Пословна логистика   ПЛГ   605
Наставник:др Снежана П. Ракић
Статус предмета:Обавезни (ПМ), Изборни (МТ, РРП)
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

  • Упознавање са елементима пословне логистике и њиховим утицајем на повећање конкурентске способности предузећа
  • Овладавање  методама и техникама рада помоћу којих се оптимизирају поједини делови логистичког процеса
  • Развијање способности за индивидуално и тимско решавање проблема из домена управљања логистичким активностима.

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да:

  • уведе логистички приступ у пословање предузећа
  • обавља логистичке послове маркетиншки усмерене и трошковно детерминисане
  • остварује конкурентан ниво сервиса потрошача-као основни циљ логистичког  менаџмента
Садржај предмета

Теоријска настава

1. Суштина и значај маркетинг логистике

2. Канали дистрибуције

3. Логистички трошкови

4. Управљање сервисом потрошача

5. Управљање транспортом као подсистемом логистике

6. Управљање складишном функцијом

7. Управљање залихама

8. Логистички информациони систем

9. Организација и менаџмент логистике

 

Практична настава

  1. Презентације индивидуалних и тимских студентских радова
  2. Посета фирмама
  3. Предавања по позиву логистичких оперативаца
  4. Case study / анализа случајева из праксе

Литература

 

1. Божић В., Аћимовић С., Ракић С.: Пословна логистика, ВИПОС Ваљево, 2009.
2. Божић В., Аћимовић С.: Маркетинг логистика, Економски факултет Београд, 2008.
3. Bloomberg D., Логистика, Мате Загреб, 2006.
4. Bowersox D.J, Closs D, Logistics management, Mc Graw-Hill Co.,New York, USA, 2003.
5. Барац Н. , Миловановић Г.: Управљање пословном логистиком, Економски факултет Ниш, 2000.
6. Гереке Љ. : Логистика предузећа, Виша пословна школа Београд, 2000.

Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
22

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, презентације практичних радова и дискусија о њима, колоквијум
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе70Завршни испит 30
активност у току предавања15писмени испит30
практична настава
колоквијуми2×20
семинари15

Оставите одговор